تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تفت

ابراهيمى مروست

ابراهيمى مروست

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زارع بنادكوكى

زارع بنادكوكى

مديريت دولتي | دانشگاه اردکان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
منتخب بنادكوكى

منتخب بنادكوكى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پهلوان فلاحى محمدطاها

پهلوان فلاحى محمدطاها

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تفتيان

تفتيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گرجى

گرجى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يزدان پرست

يزدان پرست

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مساح تفتى

مساح تفتى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چابك

چابك

مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صادقى بخى

صادقى بخى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
جبينيان

جبينيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تفتيان

تفتيان

علوم سياسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دهقانپور

دهقانپور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دهقانى تفتى سليمه

دهقانى تفتى سليمه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
فلاحتى

فلاحتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دبستانى ابوالفضل

دبستانى ابوالفضل

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارع بنادكوكى

زارع بنادكوكى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گل افشان

گل افشان

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهشيرى

دهشيرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پورمساحيان تفتى

پورمساحيان تفتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقى نصراباد

صادقى نصراباد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فلاح

فلاح

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقان حسينى فراشاه

دهقان حسينى فراشاه

علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع

زارع

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى هزاوه

محمدى هزاوه

روانشناسي | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابهجى

ابهجى

مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بنا فراشاه

بنا فراشاه

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كاوه تفتى

كاوه تفتى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عسگرى وزيرى

عسگرى وزيرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى خليل آباد

غلامى خليل آباد

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد حسنى طزرجانى

سيد حسنى طزرجانى

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طباطبايى فيض آباد

طباطبايى فيض آباد

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دبستانى تفتى

دبستانى تفتى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيمه پور

نيمه پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهشيرى

دهشيرى

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
5/29/2023 7:09:43 AM
Menu