ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ميبد

امامى ميبدى

امامى ميبدى

حقوق | دانشگاه ميبد | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

مهندسي معماري | دانشگاه قم | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
احسان بخش

احسان بخش

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زارع ده آبادى

زارع ده آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | شبانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
جنبره

جنبره

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ژيان سروينيان

ژيان سروينيان

حسابداري | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى سجاد

دهقانى فيروزآبادى سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدى پور پاپكياده اميرحسين

مهدى پور پاپكياده اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فروزان فيروزه

فروزان فيروزه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
زارع مهرجردى محسن

زارع مهرجردى محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرزائى پور ميبدى

ميرزائى پور ميبدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدى ترك آباد

محمدى ترك آباد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضائى شوركى

رضائى شوركى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خدائى اردكانى يوسف

خدائى اردكانى يوسف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى دانيال

دهقانى فيروزآبادى دانيال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائى ميبدى

رضائى ميبدى

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سنجرى بنستانى

سنجرى بنستانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كارگر بيده فاطمه

كارگر بيده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاتحى ميبدى

فاتحى ميبدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احسان بخش فاطمه

احسان بخش فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى راد

موسوى راد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رادمان

رادمان

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردى

فلاح مهرجردى

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عزيزى بارجينى

عزيزى بارجينى

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اديبى

اديبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
پورشاكر

پورشاكر

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
امامى ميبدى

امامى ميبدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان يزد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صفائى فيروزآبادى

صفائى فيروزآبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مشيرى شوركى

مشيرى شوركى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقانى يخدانى

دهقانى يخدانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
رسولى شوركى

رسولى شوركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائى شوركى

رضائى شوركى

روانشناسي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شيرغلامى

شيرغلامى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى ترك آباد

حيدرى ترك آباد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائى شوركى

رضائى شوركى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قدسى اردكانى

قدسى اردكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طباطبائى

طباطبائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارع محيا

زارع محيا

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان يزد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حبيبان ميبدى

حبيبان ميبدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورطالبى وراعون حميدرضا

پورطالبى وراعون حميدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع شاهى ابوالفضل

زارع شاهى ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دشتى اردكانى

دشتى اردكانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پوراغنيائى احمد

پوراغنيائى احمد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فتاحى اردكانى سينا

فتاحى اردكانى سينا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دهقانى احمدآبادى محمدعلى

دهقانى احمدآبادى محمدعلى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسنى اردكانى

حسنى اردكانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روشن

روشن

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

زبان
احمدى احمدآبادى

احمدى احمدآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شبانى كاظم آباد

شبانى كاظم آباد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالومحمدى فيروزآبادى محمد

خالومحمدى فيروزآبادى محمد

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانى محمدآبادى

دهقانى محمدآبادى

مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسى اردكانى

عباسى اردكانى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كارگر شوركى

كارگر شوركى

روانشناسي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قانعى اردكان محمد

قانعى اردكان محمد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رادى ميبدى مهديه

رادى ميبدى مهديه

اموزش ارتباطتصويري | دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
حق پرست

حق پرست

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جلالى ندوشن

جلالى ندوشن

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
برزگرى خانقاه

برزگرى خانقاه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امينى فرد

امينى فرد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
وهابى ميبدى

وهابى ميبدى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارع ده آبادى

زارع ده آبادى

روانشناسي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدحسينى اردكان محمد

محمدحسينى اردكان محمد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارعشاهى

زارعشاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى ندوشن

موسوى ندوشن

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زارع شاهى

زارع شاهى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمى فيروزآبادى

قاسمى فيروزآبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برزگر پور شوركى

برزگر پور شوركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ذبحى ندوشن

ذبحى ندوشن

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى بفروئى

موسوى بفروئى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدلى مسينان

عبدلى مسينان

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريم بيكى فيروزآبادى

كريم بيكى فيروزآبادى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوررضائيان فيروزآبادى حامد

پوررضائيان فيروزآبادى حامد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مسيحائى فخرآباد عليرضا

مسيحائى فخرآباد عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كارگر بيده

كارگر بيده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى مزرعه نو

مرادى مزرعه نو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارع شاهى

زارع شاهى

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى ميبدى عليرضا

كريمى ميبدى عليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عامرى هفتادر عليرضا

عامرى هفتادر عليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان يزد

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيادت سيدسراج الدين

سيادت سيدسراج الدين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خندقى ميبدى

خندقى ميبدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
موسوى ميبدى

موسوى ميبدى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خاكزار بفروئى

خاكزار بفروئى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/2/2023 10:29:10 PM
Menu