لالجين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لالجين

پورى

پورى

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رشيدى بصير

رشيدى بصير

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تركمان

تركمان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شريف پور

شريف پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شريف پور

شريف پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي استان همدان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجب پور

رجب پور

اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كامرانى دانش

كامرانى دانش

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صاحبى

صاحبى

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربيعى نهاد

ربيعى نهاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/9/2023 4:41:02 AM
Menu