تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تالش

قربانى شميم

قربانى شميم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-بومي گيلان / مناطق محروم

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بيدارى

بيدارى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زيرانى پونه

زيرانى پونه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهرداد شميم

مهرداد شميم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بشيرى على

بشيرى على

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گيلان / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صحابى

صحابى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آسايش خواه

آسايش خواه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/5/2023 7:18:31 AM
Menu