شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر شاهين دژ

حسنى قره چال الهه

حسنى قره چال الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شاهيان آليچين

شاهيان آليچين

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صياد طاهر

صياد طاهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهيميان مهدى

ابراهيميان مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرادى زاده

مرادى زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ياورى فائزه

ياورى فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آذين فر

آذين فر

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بيگزاده

بيگزاده

حقوق|دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دلاور

دلاور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غلامى عليرضا

غلامى عليرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ميدان

ميدان

روانشناسي|دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
معصومى

معصومى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آذين

آذين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادزاده

مرادزاده

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آساى

آساى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-بومي آذربايجان غربي / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/30/2023 12:53:13 AM
Menu