بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بوئين مياندشت

شريفى مهدى

شريفى مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زالى

زالى

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جعفرى زهرا

جعفرى زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرتضائى بوئينى

مرتضائى بوئينى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كاتبى آخوره سفلى فاطمه

كاتبى آخوره سفلى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى بوئينى

جعفرى بوئينى

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دويستى

دويستى

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلطانى شاهيوردى

سلطانى شاهيوردى

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتحى على

فتحى على

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجى بنده امير محمد

حاجى بنده امير محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى مجيد

قاسمى مجيد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ماندنى

ماندنى

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ماندنى

ماندنى

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شجاعى مهدى

شجاعى مهدى

حقوق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شمس

شمس

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

مردم شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/30/2023 8:02:07 AM
Menu