آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آران و بيدگل

رمضانى بيدگلى عباسعلى

رمضانى بيدگلى عباسعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
حسن زاده بيدگلى

حسن زاده بيدگلى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اسلاميان آرانى عليرضا

اسلاميان آرانى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
آهنگريان

آهنگريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خان دل

خان دل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آفتابى رايحه

آفتابى رايحه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
معمارى زهرا

معمارى زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسلامى بيدگلى

اسلامى بيدگلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جوبيان آرانى

جوبيان آرانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادقى على اصغر

صادقى على اصغر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عقيقى بيدگلى مهدى

عقيقى بيدگلى مهدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ترك زاده ارانى عباس

ترك زاده ارانى عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
على اكبرزاده آرانى

على اكبرزاده آرانى

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ابراهيمى بيدگلى زهرا

ابراهيمى بيدگلى زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آب اور

آب اور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
انتخابى نوش ابادى

انتخابى نوش ابادى

فيزيک مهندسي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خانى فاطمه

خانى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مسعودابادى آرانى

مسعودابادى آرانى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-بومي استان اصفهان / مناطق محروم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خداميان هانيه

خداميان هانيه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمى نژاد مليحه

سليمى نژاد مليحه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مشتاقيان بيدگلى الهه

مشتاقيان بيدگلى الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سالمى ستوده على

سالمى ستوده على

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بابايى زاده

بابايى زاده

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
هاشميان

هاشميان

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بوجار آرانى

بوجار آرانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خانى بيدگلى

خانى بيدگلى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محدث فرد زينب

محدث فرد زينب

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
شايان نوشابادى

شايان نوشابادى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اربابى نصرآبادى

اربابى نصرآبادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عصيرى بيدگلى

عصيرى بيدگلى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صباغيان بيدگلى

صباغيان بيدگلى

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آرانى

آرانى

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قنبرى بيدگلى فاطمه

قنبرى بيدگلى فاطمه

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مدبر نژاد ابوالفضل

مدبر نژاد ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جوئيان آرانى

جوئيان آرانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بابائى نصرابادى

بابائى نصرابادى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دادائى بيدگلى

دادائى بيدگلى

امار|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين / غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لحمى

لحمى

زمين شناسي|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عنايتى نژاد بيدگلى

عنايتى نژاد بيدگلى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
به افتاده نصرابادى

به افتاده نصرابادى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آخوندى محمدآبادى ساجده

آخوندى محمدآبادى ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
معينى

معينى

مهندسي صنايع|دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ساطع بيدگلى

ساطع بيدگلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خانى آرانى زينب

خانى آرانى زينب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
امانى پور

امانى پور

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
منجمى بيدگلى

منجمى بيدگلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آباديان اميرحسين

آباديان اميرحسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خاتمى بيدگلى سيدحسين

خاتمى بيدگلى سيدحسين

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
استادمحمدى

استادمحمدى

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صابرى نژاد

صابرى نژاد

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
انتظاريان بيدگلى

انتظاريان بيدگلى

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سقائى نوش آبادى

سقائى نوش آبادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دهقانى يزدلى

دهقانى يزدلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اربابى نصرآبادى

اربابى نصرآبادى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حفيظى عليرضا

حفيظى عليرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فلاحتى على آبادى

فلاحتى على آبادى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ارباب پور بيدگلى

ارباب پور بيدگلى

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مقدس فرد

مقدس فرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساداتى نصرآبادى

ساداتى نصرآبادى

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلودارى نوش آبادى سارا

جلودارى نوش آبادى سارا

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غلامرضازاده على

غلامرضازاده على

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

زبان
سلطانى نوش آبادى

سلطانى نوش آبادى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ذبيحى بيدگلى

ذبيحى بيدگلى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معبدى آرانى

معبدى آرانى

تاريخ اسلام|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معدن دار ابوالفضل

معدن دار ابوالفضل

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تفكرى بيدگلى زهره

تفكرى بيدگلى زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلطانى فرد مريم

سلطانى فرد مريم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طاوسى آرانى فاطمه

طاوسى آرانى فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خنجر عارفه

خنجر عارفه

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسداللهى فرد

اسداللهى فرد

مديريت بازرگاني|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
توحيديان

توحيديان

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علائى آرانى

علائى آرانى

مهندسي برق|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منصورى آرانى

منصورى آرانى

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دولت ابادى

دولت ابادى

فرش|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
فرقانى بيدگلى

فرقانى بيدگلى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عمى بيدگلى

عمى بيدگلى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى خواه

حسينى خواه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسلامى زاد عليرضا

اسلامى زاد عليرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلطان زاده على

سلطان زاده على

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حلاج آرانى

حلاج آرانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موذن پور

موذن پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سالمى بيدگلى

سالمى بيدگلى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحيمى نصرآبادى

رحيمى نصرآبادى

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كمال نوش ابادى

كمال نوش ابادى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خورشيدى بيدگلى اميرحسين

خورشيدى بيدگلى اميرحسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيمى نصرآبادى

رحيمى نصرآبادى

زبان شناسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جوزائى

جوزائى

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بلالى بيدگلى

بلالى بيدگلى

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
منصورى ارانى

منصورى ارانى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حيرانى بيدگلى

حيرانى بيدگلى

زيست فناوري|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيفى زاده

سيفى زاده

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اكرامى نوش ابادى

اكرامى نوش ابادى

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شفاعى نصرآبادى

شفاعى نصرآبادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صفيه يزدلى

صفيه يزدلى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كمال نوش آبادى

كمال نوش آبادى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مشتاقى آرانى

مشتاقى آرانى

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنجكش نصرآبادى

رنجكش نصرآبادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مظفرى بيدگلى محمدرضا

مظفرى بيدگلى محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفيان آرانى ناهيد

يوسفيان آرانى ناهيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صانعى آرانى زينب

صانعى آرانى زينب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
استادپور آرانى محمد

استادپور آرانى محمد

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صباغيان بيدگلى

صباغيان بيدگلى

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غياث آرانى

غياث آرانى

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مستحكم

مستحكم

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جوشقانى بيدگلى

جوشقانى بيدگلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كماندار آرانى زهرا

كماندار آرانى زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحى بيدگلى فاطمه

صالحى بيدگلى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادقى نصرآبادى

صادقى نصرآبادى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شكرگزار آرانى

شكرگزار آرانى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهرى نوش ابادى

طاهرى نوش ابادى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى بيدگلى

رضائى بيدگلى

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيميان آرانى سميه

رحيميان آرانى سميه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مسى بيدگلى

مسى بيدگلى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نجارزاده نوش آبادى

نجارزاده نوش آبادى

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عليزاده آرانى فاطمه

عليزاده آرانى فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانى نوش ابادى فاطمه

دهقانى نوش ابادى فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مهدى زاده مقدم ارانى فاطمه

مهدى زاده مقدم ارانى فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صبورى آرانى

صبورى آرانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانيال بيدگلى

دانيال بيدگلى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيدى بيدگلى

سيدى بيدگلى

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دلاوريان آرانى

دلاوريان آرانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريم زاده فرد بيدگلى

كريم زاده فرد بيدگلى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دشتى

دشتى

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دلال زاده بيدگلى

دلال زاده بيدگلى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حدادى نصرابادى

حدادى نصرابادى

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صائبى

صائبى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالهى نصرآبادى

عبدالهى نصرآبادى

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نائين زاد نصرابادى

نائين زاد نصرابادى

فيزيک|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زاهدى حسين

زاهدى حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فتاحى نوش ابادى محمدجواد

فتاحى نوش ابادى محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مزروعى سارا

مزروعى سارا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
مرادى بيدگلى زينب

مرادى بيدگلى زينب

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شاطريان نصرآبادى

شاطريان نصرآبادى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شكارى آرانى

شكارى آرانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسعود ابادى ارانى

مسعود ابادى ارانى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خاك نجفى

خاك نجفى

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قربانى محمدآبادى

قربانى محمدآبادى

باستان شناسي|دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صانعى فر

صانعى فر

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جاودانه

جاودانه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
كشت كار

كشت كار

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كفاش آرانى

كفاش آرانى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فرهاديان ارانى

فرهاديان ارانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:41:59 AM
Menu