داران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر داران

محسنى دمنه

محسنى دمنه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شيخى زهرا

شيخى زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمد

ابراهيمى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مباشرى دمنه

مباشرى دمنه

مهندسي معدن|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شيخى رضا

شيخى رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجف پور

نجف پور

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مهدوى محمد جواد

مهدوى محمد جواد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سليمى سفتجانى

سليمى سفتجانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-بومي استان اصفهان / فرهنگيان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خزايى

خزايى

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نصرالهى

نصرالهى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خوچيانى

خوچيانى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملك محمد

ملك محمد

رياضيات وکاربردها|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منعمى

منعمى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داودى عاطفه

داودى عاطفه

روانشناسي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
براتى

براتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي برق|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرهمند

فرهمند

مهندسي نفت|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/1/2023 12:57:04 PM
Menu