بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بهبهان

شايانپور محمدحسين

شايانپور محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
پارسى على

پارسى على

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
كوه پيما

كوه پيما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
مراديان حسام الدين

مراديان حسام الدين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
كارگربهبهانى زهرا

كارگربهبهانى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پورخنجر فاطمه

پورخنجر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
گلزاريان

گلزاريان

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اولادعسكرى سارا

اولادعسكرى سارا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مرتب

مرتب

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نجار پور

نجار پور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
دياله

دياله

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
غلامحسين نژاد ندا

غلامحسين نژاد ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خاورى

خاورى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدى مهر

محمدى مهر

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نورافشان سيدعيسى

نورافشان سيدعيسى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فوادى

فوادى

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كريمى زاده

كريمى زاده

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مختلف

مختلف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كوهگرد

كوهگرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عظيمى نيا راضيه

عظيمى نيا راضيه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عباسى فاطمه

عباسى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهمئى نژاد يزدان

بهمئى نژاد يزدان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بلادى

بلادى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پرواز

پرواز

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ورشويى

ورشويى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلكار

گلكار

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پاسبان

پاسبان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عبدى پور

عبدى پور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهادرى على

بهادرى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ذاكرى فاطمه

ذاكرى فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
متفرج

متفرج

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افشانى

افشانى

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اسكافى

اسكافى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ابول زاده

ابول زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
بهرودى

بهرودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
الهى

الهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرنيا

اميرنيا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قاسم پور

قاسم پور

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
درونه

درونه

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن ابوعلى

حسن ابوعلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شرائى

شرائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شريعت زاده

شريعت زاده

ايمني صنعتي|دانشکده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
راستى بهبهانى فاطمه

راستى بهبهانى فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كرمى عباسى

كرمى عباسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قنبريان

قنبريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مستوى

مستوى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
متفرج

متفرج

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سينا

سينا

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

6سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آصفى مهسا

آصفى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زحمتيان

زحمتيان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
متحير

متحير

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
روشن

روشن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صحرايى

صحرايى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چگنى

چگنى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول-بومي خوزستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاميار

كاميار

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
متحير

متحير

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشهور

مشهور

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موسوى زاده ديبا

موسوى زاده ديبا

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضايى مزارعى سعيد

رضايى مزارعى سعيد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
مبشرنژاد على

مبشرنژاد على

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بحرينى پور

بحرينى پور

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طهماسبى نژاد

طهماسبى نژاد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طباطبايى نژاد محمدعلى

طباطبايى نژاد محمدعلى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضايى مزارعى

رضايى مزارعى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قوامى

قوامى

دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گل كار محمد

گل كار محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
طيبى

طيبى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبايى حسنى

عبايى حسنى

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گودرزى بهنام

گودرزى بهنام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهدارى نژاد

دهدارى نژاد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبدالسليمانلو متين

عبدالسليمانلو متين

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زكى زاده نرجس

زكى زاده نرجس

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نادرپور

نادرپور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رازيان

رازيان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
روانبخش

روانبخش

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهملايى

دهملايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قناطير

قناطير

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مزروع

مزروع

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لولو

لولو

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طوافى زاده سحر

طوافى زاده سحر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چابك رو

چابك رو

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درويش

درويش

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هدايت نژاد

هدايت نژاد

امار|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرموزى

مرموزى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجوى

حاجوى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسدى زارع

اسدى زارع

حقوق|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معرف

معرف

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صديقى پور

صديقى پور

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خدرى

خدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مستطاب

مستطاب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
متفكر

متفكر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رهبرى مهر

رهبرى مهر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك خلق نسترن

نيك خلق نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معززيان

معززيان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مبانى

مبانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهدارى

دهدارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلام حسين زاده

غلام حسين زاده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زحمتكش

زحمتكش

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معتمدى

معتمدى

حقوق|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاگردى

شاگردى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روزبه

روزبه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مصفر

مصفر

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جوكار

جوكار

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تجلى

تجلى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آذريان

آذريان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

زيست شناسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فردبابلى

فردبابلى

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خيدان

خيدان

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تقى نژاد

تقى نژاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شهرويى

شهرويى

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرازمند

فرازمند

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همت

همت

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نامجونيا

نامجونيا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يزدانى مقدم

يزدانى مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مدارى

مدارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-بومي خوزستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنادى

قنادى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهزاد پور

بهزاد پور

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مشايخى

مشايخى

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى عباسى

كرمى عباسى

مهندسي پزشکي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمى افضل

قاسمى افضل

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شهرويى

شهرويى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
موسوى صفت

موسوى صفت

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
حميدى نيا

حميدى نيا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقاجرى

آقاجرى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مراديان بهبهانى

مراديان بهبهانى

زيست شناسي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرادى بهنام

مرادى بهنام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خوزستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مصفر

مصفر

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خاركن

خاركن

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بهمئى

بهمئى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آريو

آريو

تاريخ|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
آريو

آريو

فلسفه|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نژادى

نژادى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:28:28 AM
Menu