قم

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر قم

طاهر

طاهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
رمضانى كردآسيابى

رمضانى كردآسيابى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بيطرفان

بيطرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
خلج

خلج

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فرح آبادى عارفه

فرح آبادى عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ارشادى

ارشادى

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
پريشن

پريشن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
وارثى زرنقى

وارثى زرنقى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رستگارى فر

رستگارى فر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
وطن خواه فاطمه

وطن خواه فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دهستانى

دهستانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فقيهى محمدصادق

فقيهى محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زاهدى موحد مليكا

زاهدى موحد مليكا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
وطن خواه

وطن خواه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نورى فاطمه

نورى فاطمه

روانشناسي|دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرزاحسينى بهنام

ميرزاحسينى بهنام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ذوالفقارى ابوالفضل

ذوالفقارى ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شفيعى مريم

شفيعى مريم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شمس

شمس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خان احمدى

خان احمدى

دامپزشکي|دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طبا طبايى

طبا طبايى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبدالوند

عبدالوند

شيمي کاربردي|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حكيمى رحمانى ثمين

حكيمى رحمانى ثمين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نجيمى

نجيمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سروى

سروى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مصطفوى زينب

مصطفوى زينب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جودكى محمدمهدى

جودكى محمدمهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كشورى

كشورى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فولادوند فائزه

فولادوند فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برخوردار اميرحسين

برخوردار اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بى تا

بى تا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
معصوم

معصوم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جوادزاده

جوادزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهشتى

بهشتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
گلشيرى اصفهانى

گلشيرى اصفهانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رشيدى كيميا

رشيدى كيميا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسينى سيدرضا

حسينى سيدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
گلچين ريحانه

گلچين ريحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كشت كار

كشت كار

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسلامبولچى عليرضا

اسلامبولچى عليرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مطهرى مقدم

مطهرى مقدم

دامپزشکي|دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحيمى محمدى طيبه

رحيمى محمدى طيبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدوى يگانه

مهدوى يگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
راسخ

راسخ

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وحيدمقدم

وحيدمقدم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كردآبادى

كردآبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قليچ خانى

قليچ خانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / / غير انتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
واعظى هرندى

واعظى هرندى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسكندرى صامت

اسكندرى صامت

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسحاق نيا

اسحاق نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آل امين

آل امين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملكوتى

ملكوتى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهدوى سعيدى

مهدوى سعيدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مانده على جمكرانى

مانده على جمكرانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شيرازى مقدم قم

شيرازى مقدم قم

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جندقى قمى

جندقى قمى

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صالحى سيدمحمدرضا

صالحى سيدمحمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علوى

علوى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى مهسا

عباسى مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
باقرى حاجى آبادى

باقرى حاجى آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورسعادتى

پورسعادتى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صحرانوردوشاره

صحرانوردوشاره

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دهقانى سانيج

دهقانى سانيج

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
براتى زهرا

براتى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علوى سيدهاشم

علوى سيدهاشم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ايرانى خواه امير

ايرانى خواه امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فريس آبادى

فريس آبادى

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قراچورلوى زاغه

قراچورلوى زاغه

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملك زادگان زهرا

ملك زادگان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانى پورروشن

خانى پورروشن

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مجاهد

مجاهد

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجى على گل

حاجى على گل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كهن

كهن

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اعتمادى كيا

اعتمادى كيا

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اكبرى رضا

اكبرى رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
والى

والى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
تميمى

تميمى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صاعدهمت

صاعدهمت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سنگتراشان

سنگتراشان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى اصل

موسوى اصل

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مجيدى نسب

مجيدى نسب

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
يوسفعلى محمدحسين

يوسفعلى محمدحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقى پناه

خالقى پناه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گرشاسبى

گرشاسبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرى فائزه

اميرى فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضوى زاده سيدمحمدرضا

رضوى زاده سيدمحمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

دامپزشکي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ادهمى

ادهمى

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جنابان

جنابان

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على عسكرى

على عسكرى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امل / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ماجدقديرلى محمد

ماجدقديرلى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داورى محمدجواد

داورى محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هدايتى شيما

هدايتى شيما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مصرى

مصرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معصومى زاده

معصومى زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجيلو

حاجيلو

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حامدى

حامدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مكتبدار

مكتبدار

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيرين آبادى فراهانى اميرحسين

شيرين آبادى فراهانى اميرحسين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برجعلى

برجعلى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدالحسينى قمى

محمدالحسينى قمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورانى

نورانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پيشوائى عليرضا

پيشوائى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موذنى

موذنى

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى ثابت

كريمى ثابت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ناظم زاده

ناظم زاده

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلوجان

بلوجان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برجيان يزدى

برجيان يزدى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسينى جناب

حسينى جناب

شيمي محض|دانشگاه کاشان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بيطرفان معيد

بيطرفان معيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حقيقت خواه محسن

حقيقت خواه محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هاشميان مريم سادات

هاشميان مريم سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ادهمى

ادهمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شادان

شادان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عربى نژاد

عربى نژاد

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبداله زاده

عبداله زاده

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جانقربان

جانقربان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوى نطنزى متينه سادات

موسوى نطنزى متينه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشادى

رشادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدالحسينى قمى

محمدالحسينى قمى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصر

نصر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلطانى عزيزى

سلطانى عزيزى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قربانى مهسا

قربانى مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خامه يار

خامه يار

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-پذيرش ازميان داوطلبان بسيجي وجذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طاهرى معصومه

طاهرى معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افتخارى فهيمه

افتخارى فهيمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قنبرى قزل قلعه

قنبرى قزل قلعه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عرب بافرانى

عرب بافرانى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمدهادى

ابراهيمى محمدهادى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كاردان زهرا

كاردان زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سراجى زهرا

سراجى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كرامتى محمد

كرامتى محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
داورى

داورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-بومي مرکزي / مناطق محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اخوان بهابادى

اخوان بهابادى

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خوش خبرى

خوش خبرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امام حسنى

امام حسنى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

شيمي کاربردي|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اعرابى نسب

اعرابى نسب

مديريت دولتي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرابراهيمى سيدمحمدمعين

ميرابراهيمى سيدمحمدمعين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ساعدى حميد

ساعدى حميد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعادت ياب

سعادت ياب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آرزومندى

آرزومندى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هديه لو

هديه لو

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاج رضائى زهرا

حاج رضائى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زيورى

زيورى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-محل تحصيل آران و بيدگل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمسعلى

شمسعلى

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طباطبائى كيا

طباطبائى كيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرخوش

سرخوش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى مينا

قاسمى مينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زنجيرانى فراهانى هاشم

زنجيرانى فراهانى هاشم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناصحى على

ناصحى على

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زمانى محمدرضا

زمانى محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فروزنده صومعه

فروزنده صومعه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفا

صفا

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رازگردانى شيراهى

رازگردانى شيراهى

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عزيزخواه آلانق

عزيزخواه آلانق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اكبريان

اكبريان

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
چاقرى

چاقرى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ثانى

ثانى

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوروزى حسن آبادى

نوروزى حسن آبادى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى فرد

حيدرى فرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معينى نسب

معينى نسب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشميان

هاشميان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خانه زاديزدى

خانه زاديزدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قراگزلو

قراگزلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جواديان

جواديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وطن

وطن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحى قمى

فلاحى قمى

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاهو

تاهو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بداقى

بداقى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چهرقانى

چهرقانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكوبيان غلامى

نيكوبيان غلامى

علوم ورزشي|دانشگاه اراک / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيريائى

پيريائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روحانى فاطمه سادات

روحانى فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سياح فاطمه

سياح فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى نيا

رستمى نيا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اله يارى

اله يارى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم-بومي استان قم / مناطق محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عقل مندصرمى

عقل مندصرمى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدى قزاقى

سيدى قزاقى

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمديان منوچهرى

محمديان منوچهرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قرنلى

قرنلى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مه آبادى

مه آبادى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرابوطالبى

ميرابوطالبى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعپور

زارعپور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوچك زاده

كوچك زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضالو

عليرضالو

شيمي محض|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اوروجى

اوروجى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى نسب

حسينى نسب

مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آرزومند عليرضا

آرزومند عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عالى پور

عالى پور

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثابت قدم

ثابت قدم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعلامى

اعلامى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن پور حديثه

حسن پور حديثه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زمانيان

زمانيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى راد

قربانى راد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يزديان

يزديان

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى نسب

احمدى نسب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسنخانى

حسنخانى

مديريت صنعتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معماريان

معماريان

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولدى

ولدى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفا

صفا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزتى نياقادر

عزتى نياقادر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-بومي استان قم / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جان جانى

جان جانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سراجى

سراجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سخائى

سخائى

مديريت صنعتي|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهل آبادى

سهل آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صدف

صدف

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادرنژاد

نادرنژاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانى كردآسيابى

رمضانى كردآسيابى

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خلج

خلج

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرى پور

مهرى پور

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جهان قربانى

جهان قربانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جيرفت / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

مهندسي علوم دامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چيت ساز

چيت ساز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدوى اصل

مهدوى اصل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سنگى

سنگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم-نيمسال دوم / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صيفى

صيفى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيم فر

ابراهيم فر

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسرور فرزانه

مسرور فرزانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گرمه اى

گرمه اى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زنديه

زنديه

شيمي محض|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهيمى فرانى

ابراهيمى فرانى

حسابداري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محبوبى

محبوبى

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فزونى

فزونى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرى مهوار

شيرى مهوار

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آفرين

آفرين

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
همتى

همتى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد صادقى

محمد صادقى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سميعيان

سميعيان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رودبالى

رودبالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 1:54:45 PM
Menu