گرمي

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گرمي

فلاحى بابى

فلاحى بابى

هنراسلامي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

هنر
عسگرى بهاره

عسگرى بهاره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
دستورى

دستورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نجفى زنگير حسن

نجفى زنگير حسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فداكار گرمى

فداكار گرمى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
منصورى زاده حسين

منصورى زاده حسين

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عباسى اصل اوجاق

عباسى اصل اوجاق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اصلان زاده

اصلان زاده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

علوم سياسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مسيب زاده

مسيب زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داداشى ايلخچى فاطمه

داداشى ايلخچى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كريمى حجت

كريمى حجت

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پاشاپور

پاشاپور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تنهايى هادى

تنهايى هادى

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسدى بابى

اسدى بابى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحيمى معصومه

رحيمى معصومه

روانشناسي|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نظرى بقا متين

نظرى بقا متين

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زكى زاده اوماسلان عليا مير سجاد

زكى زاده اوماسلان عليا مير سجاد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

مهندسي برق|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزى بيعرق

نوروزى بيعرق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يارى دريامان محمدامين

يارى دريامان محمدامين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جوادى

جوادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زرينه اجرلو

زرينه اجرلو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مددى حمزه خانلو

مددى حمزه خانلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك سرشت

نيك سرشت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قبادى بابى

قبادى بابى

مهندسي برق|دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زمين شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جاهد سارى نصيرلو

جاهد سارى نصيرلو

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوعى كلانسرا

نوعى كلانسرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى قره خان بيگلو

كريمى قره خان بيگلو

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شرفى شكرلو

شرفى شكرلو

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كاملى درگاهلو هادى

كاملى درگاهلو هادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دستورى

دستورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هژبرى ايلخى عليا

هژبرى ايلخى عليا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صالحپور

صالحپور

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مراد قره خان بيگلو

مراد قره خان بيگلو

مهندسي برق|دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الف زاده على

الف زاده على

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سليمان زاده

سليمان زاده

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جاهد تولير

جاهد تولير

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل-بومي استان اردبيل / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يونسى

يونسى

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/29/2023 7:04:47 AM
Menu