گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر گرمسار

عاشورى محمد

عاشورى محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

9سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
ابوالى

ابوالى

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

5سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
پور پناه

پور پناه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
قندالى

قندالى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جهان

جهان

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
بور بور

بور بور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
جديدى

جديدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
على بيگى فاطمه

على بيگى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قباخلو مهرناز

قباخلو مهرناز

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رجبى اصلانى مجتبى

رجبى اصلانى مجتبى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
تقوايى نسب

تقوايى نسب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جورابلو

جورابلو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفرى نسترن

صفرى نسترن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احدى

احدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ذاكريان عزيزى

ذاكريان عزيزى

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بلوكى ميلاد

بلوكى ميلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عاشورى يگانه

عاشورى يگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
قباخلو الهه

قباخلو الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عرب شجاعى

عرب شجاعى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شاه حسينى زهرا

شاه حسينى زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مهاجريان فاطمه

مهاجريان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عبدشريفى نژاد مهتاب سادات

عبدشريفى نژاد مهتاب سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
قندالى

قندالى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تاج الدين هنگامه

تاج الدين هنگامه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمدى پريناز

محمدى پريناز

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسم پى عارفه

قاسم پى عارفه

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
موسوى كيا

موسوى كيا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-بومي استان سمنان / مناطق محروم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناظريه

ناظريه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فرجامى

فرجامى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
يوردخانى

يوردخانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قلى بيگى مريم

قلى بيگى مريم

روانشناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پوراكرمى فاطمه

پوراكرمى فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مطيعى مژده

مطيعى مژده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مسلمى

مسلمى

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ايازى

ايازى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كشمير

كشمير

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميراخورلى

ميراخورلى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاه حسينى

شاه حسينى

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فريدى

فريدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بابوسن نرگس

بابوسن نرگس

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شاه حسينى

شاه حسينى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خرمى پارميدا

خرمى پارميدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

5سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صفايى

صفايى

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دادگركيان

دادگركيان

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سرابى

سرابى

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طبائى مهسا

طبائى مهسا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جورابلو محمدرضا

جورابلو محمدرضا

حسابداري|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صادقى زهرا

صادقى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جان محمدى

جان محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رامه

رامه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناظريه محدثه

ناظريه محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
تندپور

تندپور

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كاوه فاطمه

كاوه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كجورى

كجورى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سپايان فيروز كوهى

سپايان فيروز كوهى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الوارى شيده

الوارى شيده

مهندسي صنايع|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قزلو

قزلو

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سقائى شهرى

سقائى شهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سپاهيان فيروزكوهى

سپاهيان فيروزكوهى

زمين شناسي|دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودى هايده

محمودى هايده

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امينى

امينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-بومي استان سمنان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قندالى

قندالى

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهريورى

شهريورى

مردم شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
درتومى

درتومى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
صفاخواه

صفاخواه

جغرافيا|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميراخورى

ميراخورى

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

جغرافيا|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقى الهه

صادقى الهه

مجسمه سازي|دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
شه بندگان على

شه بندگان على

حسابداري|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربانى فرد

قربانى فرد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اشترى

اشترى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پازوكى

پازوكى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درخشانى

درخشانى

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عرب شاهجويى

عرب شاهجويى

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خانى

خانى

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقانى فاطمه

دهقانى فاطمه

حسابداري|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

عکاسي|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
يحيى مزدارانى

يحيى مزدارانى

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اكبريان

اكبريان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادى حقيقى مهدى

مرادى حقيقى مهدى

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بربط

بربط

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 12:11:27 PM
Menu