تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تربت حيدريه

غلامى سارا

غلامى سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

11سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
نجار

نجار

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
نيكنام سهل ابادى

نيكنام سهل ابادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
سلطان زاده سيده فاطمه

سلطان زاده سيده فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

9سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
موسوى اسفيوخى

موسوى اسفيوخى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
معاونى تربتى

معاونى تربتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

10سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
ذباح

ذباح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
امانى مهدى

امانى مهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
جعفرى مقدم

جعفرى مقدم

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
يوسفى مليكا

يوسفى مليكا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فروزنده مهر حسين

فروزنده مهر حسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد-نيمسال دوم / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زهى

زهى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مرجانى

مرجانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حدادان

حدادان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
احتشام پور

احتشام پور

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ذاكرى امير رضا

ذاكرى امير رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خفاجيان

خفاجيان

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شيبانى سينا

شيبانى سينا

حقوق|دانشگاه تهران / روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
وكيليان آغويه

وكيليان آغويه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خطيبى سيده فرنوش

خطيبى سيده فرنوش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

7سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شيوخى سيوكى

شيوخى سيوكى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسد اله زاده فاطمه

اسد اله زاده فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حقايقى ريحانه

حقايقى ريحانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صيفى نامقى

صيفى نامقى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسينى بنهنگى

حسينى بنهنگى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
صادقى تهرانى

صادقى تهرانى

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قديرى وظيفه دوست

قديرى وظيفه دوست

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سلطانى خادم سيدمهدى

سلطانى خادم سيدمهدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مطبوعى

مطبوعى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمودى منظرى رسول

محمودى منظرى رسول

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حشمتى مرضيه

حشمتى مرضيه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رجائيان

رجائيان

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خامسى

خامسى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

زبان
ابريشمى

ابريشمى

بهداشت عمومي|مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
يعقوبى افشين

يعقوبى افشين

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زهرائى فر مهلا

زهرائى فر مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رمضانى كرقند امين

رمضانى كرقند امين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي-تعهد خدمت در دانشگاه نيشابور / مناطق محروم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خاشع سيوكى فائزه

خاشع سيوكى فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خرقانى

خرقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد زاده شادمهرى

محمد زاده شادمهرى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شهريارى محمدجواد

شهريارى محمدجواد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
برند

برند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
غلامزاده

غلامزاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
نورمحمدى

نورمحمدى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علمدار

علمدار

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عليجان زاده

عليجان زاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شكاريان حسينى

شكاريان حسينى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مراديان

مراديان

دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كلاتگى

كلاتگى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسين زاده مريم

حسين زاده مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كرد نوقابى

كرد نوقابى

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رجائى نژاد

رجائى نژاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عليدوست

عليدوست

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مجاورى حسين

مجاورى حسين

مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
قرائى مقدم مصطفى

قرائى مقدم مصطفى

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ميررضائى

ميررضائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محكم

محكم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسينى فدك سيده زهرا

حسينى فدك سيده زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امينى فر

امينى فر

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دلير اسفيوخى

دلير اسفيوخى

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اعتمادى نيا

اعتمادى نيا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غفارى معين

غفارى معين

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صاحبى سرخ آبادى

صاحبى سرخ آبادى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محولاتى

محولاتى

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محسن زاده

محسن زاده

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشاد|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فلاحت

فلاحت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قلى پور امير حسين

قلى پور امير حسين

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محقق

محقق

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خاكزاد عريانى

خاكزاد عريانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهر آميز

مهر آميز

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قنبرى زاده محمد سجاد

قنبرى زاده محمد سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران- / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سرفرازان سيد امير عباس

سرفرازان سيد امير عباس

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدى كلاته زنگنه

محمدى كلاته زنگنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حيدربيگى

حيدربيگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رعيت پرور

رعيت پرور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امانتى

امانتى

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
برزگر

برزگر

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بخشى حجت

بخشى حجت

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسدى سرخ آبادى

اسدى سرخ آبادى

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شريفى عليرضا

شريفى عليرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كاظمى نيا

كاظمى نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرهمندفرد

فرهمندفرد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائى بايگى

رضائى بايگى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شكرانى بايگى

شكرانى بايگى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى ياسر

عباسى ياسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مومن خدابنده

مومن خدابنده

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خاشعى سيوكى

خاشعى سيوكى

مهندسي علوم دامي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروى فاطمه

خسروى فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كربلائى حسينى

كربلائى حسينى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عين الو

عين الو

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

مهندسي علوم دامي|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسى منصوره

عباسى منصوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نيرى محمد جواد

نيرى محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ماهر

ماهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پشم چى

پشم چى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفرى قلعه جوقى

جعفرى قلعه جوقى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فيضى اله آبادى محمد

فيضى اله آبادى محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خدادادى

خدادادى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بومي خراسان رضوي / مناطق محروم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قناد طوسى

قناد طوسى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فدوى اسلام

فدوى اسلام

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فرهمند نيا

فرهمند نيا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهديزاده كاريزكى زهرا

مهديزاده كاريزكى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عباس پور

عباس پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كيوانى

كيوانى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
يعقوبى

يعقوبى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يكتاى

يكتاى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانى كنگ عليائى

قربانى كنگ عليائى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوروزى ازغندى

نوروزى ازغندى

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رهاننده سرخ آبادى

رهاننده سرخ آبادى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بال افكنده

بال افكنده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد-نيمسال دوم / غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قنبر نيا رامين

قنبر نيا رامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پيروز شهرى اسما

پيروز شهرى اسما

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رضوى

رضوى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بقائى

بقائى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ايرجى

ايرجى

مهندسي معماري|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يوسف نيا

يوسف نيا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
فيوضى

فيوضى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوى رودمعجنى

موسوى رودمعجنى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يزداندوست

يزداندوست

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
يعقوبى معصومه

يعقوبى معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قندهارى علويجه

قندهارى علويجه

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صديق نژاد

صديق نژاد

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدى سجاد

محمدى سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خوشنام

خوشنام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
درويشيان

درويشيان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

زبان
وكيلى ازغندى

وكيلى ازغندى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهديان مقدم مهدى

مهديان مقدم مهدى

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدى محمد

احمدى محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غلام پور

غلام پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسپلانى تربتى

اسپلانى تربتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كرمانجى

كرمانجى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خسروى مطلق

خسروى مطلق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسدى قلعه نى

اسدى قلعه نى

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه-عرصه آموزشي براساس تفاهم دانشگاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على پور

على پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حجتى زاده

حجتى زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قرائى

قرائى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيك گفتار

نيك گفتار

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كمالى نيا

كمالى نيا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بلوچ قرائى

بلوچ قرائى

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستگارزاده

رستگارزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دورگيران

دورگيران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسد زاده

اسد زاده

شيمي کاربردي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى ابادى

حاجى ابادى

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجاتى منظرى

نجاتى منظرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شايان مهر

شايان مهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلامى فدردى

غلامى فدردى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

اموزش زبان انگليسي|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
نامجو

نامجو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيل پور جوادى

اسماعيل پور جوادى

مهندسي صنايع|دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بزرگمهر-قائنات / نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رفعت پناه

رفعت پناه

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده سيوكى

عليزاده سيوكى

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسدى بايزيدى

اسدى بايزيدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كام سروى امير حسين

كام سروى امير حسين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستم زاده

رستم زاده

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فحول

فحول

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نورى

نورى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنگنه فاطمه

زنگنه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رسايى پور على

رسايى پور على

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
مهديانى مرضيه

مهديانى مرضيه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايزدى رود معجنى امير حسين

ايزدى رود معجنى امير حسين

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گشايشى

گشايشى

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بخشى زائى

بخشى زائى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فياضى حصارى

فياضى حصارى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عصاريان

عصاريان

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كامياب

كامياب

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد پور عادله

محمد پور عادله

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرنديزى

مرنديزى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امانى

امانى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكوى رزگى

نيكوى رزگى

مترجمي زبان انگليسي|مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
نور ابادى

نور ابادى

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيومرثى

كيومرثى

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجب زاده

رجب زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالار عباسى

سالار عباسى

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفائيان

صفائيان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حجتى نيا زكيه

حجتى نيا زكيه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خيرانديش سرخ آبادى مژگان

خيرانديش سرخ آبادى مژگان

حقوق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هراتى

هراتى

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمد زاده

محمد زاده

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروى نيك

خسروى نيك

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عالمى نژاد

عالمى نژاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قدرتى نسب

قدرتى نسب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلام زاده

غلام زاده

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمديان

احمديان

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محجوب

محجوب

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهين صنوبرى

شاهين صنوبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فلاح مهنه

فلاح مهنه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابرى بورى ابادى

صابرى بورى ابادى

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميرزابيگى

ميرزابيگى

حسابداري|دانشگاه بجنورد / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهاجر

مهاجر

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيكو سير سهل ابادى

نيكو سير سهل ابادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك پيام

نيك پيام

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينيان

حسينيان

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عظيمى فر

عظيمى فر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل-بومي شهرستان سراوان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرابى

سرابى

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدزاده صنوبرى

محمدزاده صنوبرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نعمتى پور

نعمتى پور

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

زيست شناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شجاعى ثانى

شجاعى ثانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيبانى نوقابى

شيبانى نوقابى

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد / نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رجب زاده

رجب زاده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مجيد زاده

مجيد زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مقدسى

مقدسى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قائمى نجمه

قائمى نجمه

صنايع دستي|دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
مهراميز نگار

مهراميز نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسكريان

عسكريان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدشريفى كاخكى

سيدشريفى كاخكى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خداشناس شهنابادى

خداشناس شهنابادى

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بختيارى دوم بايگى

بختيارى دوم بايگى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى مقدم محمد

صادقى مقدم محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عبدى مهدى

عبدى مهدى

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيانى نسب

بيانى نسب

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانى عمار

سليمانى عمار

دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داعى دوغشكى

داعى دوغشكى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اگشترى

اگشترى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى سيوكى امير

حيدرى سيوكى امير

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
الماس زاده سربالا

الماس زاده سربالا

باستان شناسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غلامى دامسكى

غلامى دامسكى

زمين شناسي|دانشگاه بيرجند / نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تومن

تومن

علوم سياسي|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صنوبرى صنوبرى

صنوبرى صنوبرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / / غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
پور حسن

پور حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-بومي خراسان رضوي / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فريدونى

فريدونى

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آقاجانى

آقاجانى

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت / نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
قرائى مقدم

قرائى مقدم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حميدنيا

حميدنيا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زراعت كار شادمهرى

زراعت كار شادمهرى

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عطار فدردى

عطار فدردى

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شادكام

شادكام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسينى حاجى ابادى

حسينى حاجى ابادى

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
غفلتى

غفلتى

اقتصادکشاورزي|دانشگاه تربت حيدريه / نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/11/2023 12:47:53 AM
Menu