بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر بهمئي

بيوكانى

بيوكانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
روحى فر

روحى فر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
خلخال ناهيد

خلخال ناهيد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كوكبى

كوكبى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فرقانى

فرقانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اميرى دوست

اميرى دوست

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عسكرى ناياب

عسكرى ناياب

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جاويد

جاويد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افراز

افراز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دارش

دارش

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ميزبان

ميزبان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بيژنى پور صاحب

بيژنى پور صاحب

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پايا

پايا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مويد

مويد

زيست شناسي|دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جهانديده

جهانديده

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پرويزى

پرويزى

مهندسي برق|دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بقائى مقدم

بقائى مقدم

باستان شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جاويدى زينب

جاويدى زينب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فخرايى نيا

فخرايى نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفارى نژاد

صفارى نژاد

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دانش آموز

دانش آموز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ظفر پور

ظفر پور

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوى فرد

رضوى فرد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيژنى نيا

بيژنى نيا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

جغرافيا|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هنرمندفرد

هنرمندفرد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ستوده

ستوده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بيژنى نيا

بيژنى نيا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سبحانى نيكو

سبحانى نيكو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد / فرهنگيان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خوب نژاد

خوب نژاد

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/10/2023 4:54:34 AM
Menu