مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مروست

حجتى

حجتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
دهقان زاده

دهقان زاده

کتابداري درشاخه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كارگريان

كارگريان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حجتى

حجتى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تاج فيروز زهره

تاج فيروز زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

جغرافيا|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كارگريان محمد جواد

كارگريان محمد جواد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رسولى پور

رسولى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاحتى مسعود

فلاحتى مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شكارى

شكارى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمد زاده

احمد زاده

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرى

كرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارع

زارع

حقوق|دانشگاه شيراز / سوابق تحصيلي مجازي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

علوم تربيتي|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
على خانى

على خانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/29/2023 6:11:09 AM
Menu