مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر مهريز

زارع بيدكى

زارع بيدكى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اردکان / روزانه

10سال کانونی / 170 آزمون

ریاضی
ملا محمد عليان فا طمه

ملا محمد عليان فا طمه

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان

8سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
زارعيان

زارعيان

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد / روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
پورصباغ بغدادآباد فرزانه

پورصباغ بغدادآباد فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
خواجه على بغدادآباد

خواجه على بغدادآباد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
دهقان منگابادى

دهقان منگابادى

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مجيدى بغدادآباد مهديه

مجيدى بغدادآباد مهديه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حاجى باقى آبادى محمدحسين

حاجى باقى آبادى محمدحسين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ابوئى

ابوئى

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
زارع بيدكى عليرضا

زارع بيدكى عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهرپويا رضا

مهرپويا رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاضرى وحيد

حاضرى وحيد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زارع كمالى الهام

زارع كمالى الهام

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

مهندسي برق|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
آ بى

آ بى

مهندسي پزشکي|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
هاشمى مدوارى فاطمه السادات

هاشمى مدوارى فاطمه السادات

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ابوئى مهريزى امير محمد

ابوئى مهريزى امير محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حايرى

حايرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حائرى على

حائرى على

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شابختى

شابختى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زارع نازيلا

زارع نازيلا

علوم تربيتي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دهقانيزاده

دهقانيزاده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حفارمهريزى

حفارمهريزى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امينى پور سعيد

امينى پور سعيد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرتضوى ساجده الساد ات

مرتضوى ساجده الساد ات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
گل بغدادآباد

گل بغدادآباد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مهرعلى

مهرعلى

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چاه مورتينى

چاه مورتينى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

مديريت مالي|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

زيست فناوري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

زيست شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوانين زاده

خوانين زاده

حسابداري|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حيدرى مريم

حيدرى مريم

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسن زاده جلگه پور

حسن زاده جلگه پور

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منتظرالمهدى

منتظرالمهدى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع خورميزى ماجده

زارع خورميزى ماجده

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

حقوق|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كماليان

كماليان

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خدادادسريزدى هانيه

خدادادسريزدى هانيه

حقوق|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابوئى مهريزى عليرضا

ابوئى مهريزى عليرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليان

عليان

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان چنارى

دهقان چنارى

حسابداري|دانشگاه يزد / نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
استاد على اكبرى

استاد على اكبرى

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارع خورميزى زهرا

زارع خورميزى زهرا

روانشناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارع زاده مهريزى

زارع زاده مهريزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع زاده مهريزى

زارع زاده مهريزى

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع كمالى

زارع كمالى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

باستان شناسي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارع بيدكى احسان

زارع بيدكى احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
6/5/2023 8:17:09 AM
Menu