تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر تفت

دهقان بنادكوكى

دهقان بنادكوكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دبستانى آرمان

دبستانى آرمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فلاح تفتى سيدمحمد

فلاح تفتى سيدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خورسندى

خورسندى

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
تفتيان

تفتيان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پورملكى

پورملكى

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد / نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
برزگرى بنادكوكى

برزگرى بنادكوكى

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاشمى باجگانى

هاشمى باجگانى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خالويى تفتى

خالويى تفتى

فيزيک|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مژگانيه مريم

مژگانيه مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضايى تفتى

رضايى تفتى

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين بيكى

حسين بيكى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صادقى تفتى

صادقى تفتى

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جان نثار

جان نثار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كافى تفتى

كافى تفتى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضايى حسن آبادى

رضايى حسن آبادى

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زارع سنگدرازى

زارع سنگدرازى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آرمان

آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
منگلى پور

منگلى پور

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد / غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع محمودآبادى فاطمه

زارع محمودآبادى فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مشكينى

مشكينى

جغرافيا|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

زمين شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاح تفتى ياسين

فلاح تفتى ياسين

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمودى منش

محمودى منش

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسينى باغ گلابدان سيد على

حسينى باغ گلابدان سيد على

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

مهندسي شيمي|دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رشيدنيا

رشيدنيا

تاريخ|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صدوقى

صدوقى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمودى پندرى

محمودى پندرى

حقوق|دانشگاه يزد / نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خداكرم تفتى

خداكرم تفتى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انورى تفتى محمد على

انورى تفتى محمد على

حسابداري|دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورحسينى

پورحسينى

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نوردى فهادانى

نوردى فهادانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ايران دوست تفتى

ايران دوست تفتى

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانى تفتى على

دهقانى تفتى على

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد-بومي استان يزد / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميركريمى

ميركريمى

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دهقانپور فراشاهى

دهقانپور فراشاهى

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ترابى گودرزى

ترابى گودرزى

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صباهى برنطين

صباهى برنطين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كهدوئى

كهدوئى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تفتيان

تفتيان

مهندسي صنايع|دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:11:04 PM
Menu