كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر كامياران

صفرى حامد

صفرى حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض|دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
على آبادى پارسا

على آبادى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادى پير كاشانى

مرادى پير كاشانى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
على مرادى

على مرادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قربانى عيسى

قربانى عيسى

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قلعه شاخانى

قلعه شاخانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خاكى مريم

خاكى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اردلانى

اردلانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مارابى

مارابى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شريفى زهرا

شريفى زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليزاده رامين

عليزاده رامين

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باتمانى

باتمانى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسعودى اصل

مسعودى اصل

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چوپتاشانى

چوپتاشانى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
روحانى

روحانى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى نيا

رسولى نيا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى پا امامى

مرادى پا امامى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مولانايى

مولانايى

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شكرى چقامارانى

شكرى چقامارانى

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرحمند

فرحمند

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سالارى سالارآبادى

سالارى سالارآبادى

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ظفرى

ظفرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهى واحدى ايمان

الهى واحدى ايمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گرگانى

گرگانى

علوم ومهندسي خاک|دانشگاه کردستان -سنندج / نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي کردستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ويسى ديزگرانى شهلا

ويسى ديزگرانى شهلا

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ميرزائى

ميرزائى

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:52:18 PM
Menu