آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر آزادشهر

بذرافشان

بذرافشان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان-نيمسال دوم / روزانه

9سال کانونی / 168 آزمون

تجربی
عجم خيجى

عجم خيجى

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

10سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري-نيمسال دوم / روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ركنى پور

ركنى پور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سميعى مريم

سميعى مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رسولى فر

رسولى فر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قزلجه

قزلجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كوهساريان

كوهساريان

مهندسي بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غفارى توران سارا

غفارى توران سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد-نيمسال اول / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گنجى وطن

گنجى وطن

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
آقامحمدى پارسا

آقامحمدى پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاملو

شاملو

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خان احمدى

خان احمدى

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مشرقى

مشرقى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوهسارى متين

كوهسارى متين

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شادنژاد

شادنژاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كوهستانى محمدرضا

كوهستانى محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نكوئى

نكوئى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران-نيمسال اول / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خان احمدى

خان احمدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سميعى پاقلعه

سميعى پاقلعه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يوسفيان

يوسفيان

مهندسي شيمي|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بذرافشان على

بذرافشان على

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ساركى

ساركى

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كوهسارى

كوهسارى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصرآبادى حسن

نصرآبادى حسن

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كوهستانى صادق

كوهستانى صادق

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رستمى محمدرضا

رستمى محمدرضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نصرآبادى زينب

نصرآبادى زينب

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قزلجه

قزلجه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود / نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سديدى

سديدى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گلچين

گلچين

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوهى

جوهى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بذرافشان محمد

بذرافشان محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز / نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
سيدآبادى

سيدآبادى

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري-بومي گلستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
صفرى

صفرى

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/9/2023 6:47:25 PM
Menu