دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 96 شهر دورود

رشنو مريم

رشنو مريم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال دوم / روزانه

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
لك ا

لك ا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صوفى وند مهدى

صوفى وند مهدى

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال دوم / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
دالوند رضا

دالوند رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محررزاده

محررزاده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
داوودى كيا محمد

داوودى كيا محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زندلشنى

زندلشنى

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كرنوكر

كرنوكر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
لشنى

لشنى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
لك  ا

لك ا

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اكبرى خان آبادى

اكبرى خان آبادى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حاجيوند سه سوكى

حاجيوند سه سوكى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست شناسي|دانشگاه دامغان / نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عاروان

عاروان

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بابا ئيان

بابا ئيان

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
هداوند

هداوند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شاملو

شاملو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گلپايگانى

گلپايگانى

زبان روسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
خورشيدوند

خورشيدوند

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نظرى محمدرضا

نظرى محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زند

زند

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
لشنى

لشنى

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زند

زند

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجف پور

نجف پور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-نيمسال اول / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شكيب آرا معين

شكيب آرا معين

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اشتابى

اشتابى

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جمشيدى على

جمشيدى على

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خان جمالى

خان جمالى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
لشنى زند

لشنى زند

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
چگنى

چگنى

شيمي کاربردي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كرنوكر

كرنوكر

دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسنوند

حسنوند

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اعتصامى

اعتصامى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصرالهى الهه

نصرالهى الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حيدرزاده انيس

حيدرزاده انيس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سالاروند

سالاروند

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كليايى

كليايى

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دالوندى مبينا

دالوندى مبينا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرزبان

مرزبان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دلفانى

دلفانى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان-بومي استان لرستان / مناطق محروم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نيك آبادى

نيك آبادى

تاريخ|دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قبادى

قبادى

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز-بومي لرستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فروغى نژاد

فروغى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيك زاد

نيك زاد

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قائدرحمتى

قائدرحمتى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح پور

فلاح پور

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بخشى كمرگپى

بخشى كمرگپى

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرخ فال

فرخ فال

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
رحمانى

رحمانى

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خورشيدوند محمد

خورشيدوند محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى معين

كريمى معين

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دالوندى حسام

دالوندى حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد-بومي لرستان / مناطق محروم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيامى

پيامى

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پيشداد

پيشداد

کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لك ا عليرضا

لك ا عليرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دليخون

دليخون

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پيامنى

پيامنى

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدربيگى

حيدربيگى

پژوهشگري اجتماعي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صفايى

صفايى

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

شيمي محض|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نامدارى حاجيوند

نامدارى حاجيوند

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولاتون

ولاتون

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رازانى

رازانى

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجيوند

حاجيوند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زند

زند

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سالاروند

سالاروند

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زندى مهر

زندى مهر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باجلان على

باجلان على

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى مهديه

حسينى مهديه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
لك ا

لك ا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خورشيدوند موسى

خورشيدوند موسى

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رازانى

رازانى

مهندسي برق|دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كولاوند

كولاوند

حسابداري|دانشگاه ايلام / نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سالاروند

سالاروند

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

مهندسي معدن|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
روستايى

روستايى

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهرامى ىاراحمدى بهراد

بهرامى ىاراحمدى بهراد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-بومي لرستان / فرهنگيان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ژوله

ژوله

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لك ا

لك ا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
عسگرى

عسگرى

مديريت صنعتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جودكى زهرا

جودكى زهرا

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي بهره برداري راه اهن|دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سالاروند

سالاروند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز-نيمسال دوم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالهى نژاد

عبدالهى نژاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جودكى

جودكى

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ديركوند

ديركوند

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:22:12 PM
Menu