تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تالش

جعفريانى مهسا

جعفريانى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نيك خوى نازنين

نيك خوى نازنين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدى پور عليرضا

مهدى پور عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خوشحال

خوشحال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شربتى

شربتى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زيرانى

زيرانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
داداشى ناوى شيدا

داداشى ناوى شيدا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الهقلى زاده

الهقلى زاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاينده اميد

پاينده اميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرداد

مهرداد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:09:17 AM
Menu