رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رشت

كرامتى شيجانى محراب

كرامتى شيجانى محراب

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
نظرى حقيقى پاشاكى

نظرى حقيقى پاشاكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
پوراحمدكيسمى پويا

پوراحمدكيسمى پويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
قدسى

قدسى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ثمرى شايان

ثمرى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حق دوست نيا

حق دوست نيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
خسروانى عليرضا

خسروانى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
قاسمى گوابرى محمد

قاسمى گوابرى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فرمانبر فروغ

فرمانبر فروغ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حديدى

حديدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
جديد

جديد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فخرموسوى

فخرموسوى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ميردامادى سيدآرين

ميردامادى سيدآرين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
تقى زاده ولدى نيوشا

تقى زاده ولدى نيوشا

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
ميشنى لنگرودى

ميشنى لنگرودى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نويدى

نويدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مودب زهرا

مودب زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ميرزاجانى سروندانى

ميرزاجانى سروندانى

زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شفيقى دانيال

شفيقى دانيال

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضايتى

رضايتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابراهيمى مطلق

ابراهيمى مطلق

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كديور

كديور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خوشنود هاشمى آيدا

خوشنود هاشمى آيدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شهبازيان

شهبازيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اصغرنيا آلاله

اصغرنيا آلاله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سميع ياسمن

سميع ياسمن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسنى ضيابرى

حسنى ضيابرى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اسدى بيگزاده

اسدى بيگزاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رشيد پور

رشيد پور

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
داسى

داسى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
بهزاد

بهزاد

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شهبازيان پويا

شهبازيان پويا

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمودى نورودى محمدطاها

محمودى نورودى محمدطاها

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
قيام آرا

قيام آرا

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پورشعبان شهرستانى

پورشعبان شهرستانى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على پور مائده

على پور مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قسمتى املشى رقيه

قسمتى املشى رقيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صابرى مائده

صابرى مائده

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ناظمى شادباش صاحبه

ناظمى شادباش صاحبه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دست مرد

دست مرد

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رفيعى اباترى فاطمه

رفيعى اباترى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ورزنده رامبد

ورزنده رامبد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنى شايان

حسنى شايان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دروگر

دروگر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ذاتى

ذاتى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهجور

مهجور

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فهيمى عليرضا

فهيمى عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسين پورلسكوكلايه پدرام

حسين پورلسكوكلايه پدرام

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جاويد مونا

جاويد مونا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برادران كتابچى

برادران كتابچى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نجاتى كلاشمى

نجاتى كلاشمى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رحمدل على

رحمدل على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميربلوكى

ميربلوكى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدزاده پيرموسايى

محمدزاده پيرموسايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
هادى طهرانى

هادى طهرانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفرى پاسكه مانى

صفرى پاسكه مانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پوررمضان

پوررمضان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تواهندنيان

تواهندنيان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نصراله زاده نيما

نصراله زاده نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نورسته نيا كاميار

نورسته نيا كاميار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عاشورپور كياسرايى فاطمه

عاشورپور كياسرايى فاطمه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اخوانى

اخوانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت / تربيت معلم-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خان حكيمى مهرگان

خان حكيمى مهرگان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صديقى سارا

صديقى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورنصراله حاجى سرايى پريماه

پورنصراله حاجى سرايى پريماه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فردى

فردى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عسلى

عسلى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نبى زاده

نبى زاده

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ده نمكى

ده نمكى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
داداشى

داداشى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گلزار

گلزار

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دوستى سميه

دوستى سميه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هادى زاده

هادى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ميرزائى فتمه سرى محمدامين

ميرزائى فتمه سرى محمدامين

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رودكى سروندانى مهديه

رودكى سروندانى مهديه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي مهرايين -بندرانزلي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجتى

حاجتى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عموپور

عموپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بلالى محمدرضا

بلالى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توسلى حجتى

توسلى حجتى

فيزيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صابرى ماسوله

صابرى ماسوله

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
امامى نصيرمحله

امامى نصيرمحله

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خدايارى

خدايارى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پژوهنده مائده

پژوهنده مائده

فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جهانى طالكوئى

جهانى طالكوئى

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زيكسارى

زيكسارى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
داداشى

داداشى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسفى پور

يوسفى پور

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوچكى نژاد زهرا

كوچكى نژاد زهرا

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
يحيى زاده اليزئى سروش

يحيى زاده اليزئى سروش

مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شمسايى

شمسايى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قامتى صف سرى

قامتى صف سرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
لاريجانى

لاريجانى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خستوان

خستوان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نوروزى زاده

نوروزى زاده

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رمضانيان

رمضانيان

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
روح بخش پريا

روح بخش پريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى اميركياسر محدثه

محمدى اميركياسر محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدى پسيخانى

محمدى پسيخانى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيديان

سعيديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرج واجارى

فرج واجارى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيداد

بيداد

زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفرنيازيدهى پدرام

صفرنيازيدهى پدرام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تقوى دوست پرنيان

تقوى دوست پرنيان

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
محمدى دهبنه

محمدى دهبنه

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سوده سرابى

سوده سرابى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسين پور نگار

حسين پور نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمودعلى نژاد

محمودعلى نژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نجار مباركى

نجار مباركى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيدآموزنده

سيدآموزنده

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسن بيكى لاكه

حسن بيكى لاكه

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
داودى

داودى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دليرصفت

دليرصفت

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مويدى

مويدى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نوحى

نوحى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هوشمندخميران پوريا

هوشمندخميران پوريا

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عباسى محمدحسين

عباسى محمدحسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عاشورى كياسرائى محمدصادق

عاشورى كياسرائى محمدصادق

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جمالى خواه

جمالى خواه

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غديرى

غديرى

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آرين پور

آرين پور

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قريشى راد

قريشى راد

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پادنگچيان

پادنگچيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رشيدى اميرحسين

رشيدى اميرحسين

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بصيرى روانبخش

بصيرى روانبخش

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسداله پور

اسداله پور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهين پرور

مهين پرور

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زيبائى سندى

زيبائى سندى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شاه نظرى

شاه نظرى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سليمى آرمان

سليمى آرمان

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پورشيخيان

پورشيخيان

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سجودى ابدى پور

سجودى ابدى پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مومن نژاد

مومن نژاد

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معلومى

معلومى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پورخانى

پورخانى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باباخانى

باباخانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شفيعى كيسمى

شفيعى كيسمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بهاردوست

بهاردوست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي جنگلداري / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
متقى پيرموسايى

متقى پيرموسايى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوشحال مامودان

خوشحال مامودان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملكى گيلوايى ياسمين

ملكى گيلوايى ياسمين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عوض نيا

عوض نيا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدى راسته كنارى

احمدى راسته كنارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرزى

مرزى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رازقى

رازقى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

زيست شناسي دريا / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بخشنده پارسا

بخشنده پارسا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميدى عليرضا

اميدى عليرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت / تربيت معلم-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
باقرزاده لاكانى

باقرزاده لاكانى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اقبالدارى

اقبالدارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شمس

شمس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فيروز بخش

فيروز بخش

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نظرپورتكرمى

نظرپورتكرمى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شرقى

شرقى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميره جينى

ميره جينى

مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سجادى ماسوله

سجادى ماسوله

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسمى نيكو

قاسمى نيكو

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ولايى

ولايى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيدى نيا سيدمحمد

سيدى نيا سيدمحمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عاشورى محدثه

عاشورى محدثه

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شفيقى

شفيقى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شكيب خوب

شكيب خوب

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرغفارى سيده فاطمه

ميرغفارى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهيمي

ابراهيمي

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يوسف نژاد مياندهى

يوسف نژاد مياندهى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جعفرپور

جعفرپور

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باوقارپاشاكى

باوقارپاشاكى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آهنگرها

آهنگرها

روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمالى شيركوهى

جمالى شيركوهى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خرمى شالدهى

خرمى شالدهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اشرفى صدرا

اشرفى صدرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمى محمدحسين

ابراهيمى محمدحسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جهانى زينب

جهانى زينب

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نعمتى صيقلان

نعمتى صيقلان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلالى راد

جلالى راد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كارآزموده

كارآزموده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پوررمضان

پوررمضان

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
انورى

انورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يعقوبى چبرى

يعقوبى چبرى

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

زيست شناسي جانوري / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حق پوى قاضيانى فاطمه

حق پوى قاضيانى فاطمه

طراحي لباس / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
فخرنيا برديا

فخرنيا برديا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوردخانى الاله

يوردخانى الاله

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى نژاد غزاله

قاسمى نژاد غزاله

مهندسي شهرسازي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بخشنده آميتيس

بخشنده آميتيس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كشاورز قديمى امير

كشاورز قديمى امير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپاسگزار

سپاسگزار

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرتوى ديلمى

پرتوى ديلمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفارحميدى

صفارحميدى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هدايتى

هدايتى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مسلمى

مسلمى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورقاسمى

پورقاسمى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خوش نشين

خوش نشين

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هنرى توانگرى

هنرى توانگرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرزادفرد

فرزادفرد

علوم ومهندسي اب / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عازمى

عازمى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقر سليمى

باقر سليمى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قدرتى

قدرتى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آشفته

آشفته

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي مهرايين -بندرانزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بخشى زينب

بخشى زينب

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسنى بيتا

حسنى بيتا

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ذوالكفلى

ذوالكفلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محجوب صفت

محجوب صفت

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيكوكارر اقامحله

نيكوكارر اقامحله

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امينى ياملق

امينى ياملق

جغرافيا / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تيغ نورد

تيغ نورد

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى نيا

مهدى نيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رزم جو اسكدهى

رزم جو اسكدهى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاظم پور

كاظم پور

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هوشيار

هوشيار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي مهرايين -بندرانزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح پاكدامن ابوالفضل

فلاح پاكدامن ابوالفضل

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آذرى تيل مرتضى

آذرى تيل مرتضى

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گلپور

گلپور

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / مناطق محروم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خياطى

خياطى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك كارمكرم

نيك كارمكرم

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فلاح خشت مسجدى

فلاح خشت مسجدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نورى صوفيانى

نورى صوفيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جانان

جانان

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خالقى

خالقى

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاعتى

طاعتى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلمان قاسم

سلمان قاسم

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي مهرايين -بندرانزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فروتن كودهى نرجس

فروتن كودهى نرجس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوى ديزكوهى سيده زهرا

موسوى ديزكوهى سيده زهرا

نوازندگي موسيقي ايراني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
ابراهيم نيا فاطمه

ابراهيم نيا فاطمه

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قاسمى سيدياسين

قاسمى سيدياسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمالدار سعيد

جمالدار سعيد

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرهنگ غزاله

فرهنگ غزاله

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميرى ليچاهى

ميرى ليچاهى

فيزيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امان زاده

امان زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
يوسفى زاد چوبرى

يوسفى زاد چوبرى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقاجانى نياسانى

آقاجانى نياسانى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آرمات

آرمات

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجتى نسيم

حاجتى نسيم

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكرى اشكان

شكرى اشكان

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستگار فرشته

رستگار فرشته

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى سيده سمر

حسينى سيده سمر

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محسنى روژين

محسنى روژين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورممتاز على

پورممتاز على

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محبى فرد

محبى فرد

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حداد

حداد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

جغرافيا / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوبخت

نوبخت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آوندى

آوندى

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليپور ويشكاء

عليپور ويشكاء

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى پيشه ورى

قاسمى پيشه ورى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قربانى اده شيرازى

قربانى اده شيرازى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رادمنش حنانه

رادمنش حنانه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريم پور رضا

كريم پور رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجدى رقيه

نجدى رقيه

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عباسى رنجبر

عباسى رنجبر

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

حقوق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رئيس زاده

رئيس زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يگانه لايق

يگانه لايق

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى نيا

هادى نيا

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
همتى

همتى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حجازى پور

حجازى پور

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زراعت كار

زراعت كار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح نيك اخلاق

فلاح نيك اخلاق

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صياد ماهرنيا

صياد ماهرنيا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آقايى دوست

آقايى دوست

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موحدى

موحدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قويدست قاضيانى

قويدست قاضيانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تقوايى

تقوايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فقيرپور نيما

فقيرپور نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجلسى دريا

مجلسى دريا

بازيگري / دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
آقابابايى ساجده

آقابابايى ساجده

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين پور محمدجواد

حسين پور محمدجواد

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
انزانى صبا

انزانى صبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دادرس

دادرس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خوش لقا

خوش لقا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورجعفر

پورجعفر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صحرانشين

صحرانشين

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدصالحى

محمدصالحى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيك خو

نيك خو

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناصرگيل

ناصرگيل

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيازاده مياندهى

كيازاده مياندهى

علوم مهندسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فدايى

فدايى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفارودى

شفارودى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى پورسدهى

نورى پورسدهى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسمعيل پور

اسمعيل پور

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرزادپور

شيرزادپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تنهايى

تنهايى

مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى چپه زاد

جعفرى چپه زاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
توكلى گلنار

توكلى گلنار

طراحي لباس / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
زارعى مردخه فاطمه

زارعى مردخه فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت / تربيت معلم-بومي استان گيلان

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين قرارى عباس

حسين قرارى عباس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهد غزل

زاهد غزل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى بهرنگ

رستمى بهرنگ

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
واسع مصلى هستى

واسع مصلى هستى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسين پور حسام

حسين پور حسام

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى پيشه ورى مهسا

قاسمى پيشه ورى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لشنى صبا

لشنى صبا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصلحى

مصلحى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نيك شيجانى

نيك شيجانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيع زاده

رفيع زاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاتم

حاتم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى نيستانى

كريمى نيستانى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زيارى

زيارى

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اوليايى

اوليايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افخمى فر

افخمى فر

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروززاده

نوروززاده

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضائيان كوچصفهانى

رضائيان كوچصفهانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نژادغفار

نژادغفار

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورابراهيمى

پورابراهيمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ماسالى

ماسالى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رئوفى

رئوفى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سجودى غمناك

سجودى غمناك

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد يوسفى

سيد يوسفى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى زاده مياندهى زهرا

مهدى زاده مياندهى زهرا

عکاسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
كريميان زهرا

كريميان زهرا

صنايع دستي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
قنبرى

قنبرى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باخدا

باخدا

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نصراله زاده

نصراله زاده

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
روى دل

روى دل

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتاحى اسطلخ كوهى

فتاحى اسطلخ كوهى

علوم قران وحديث / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجتى

حاجتى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيمى نهزمى

ابراهيمى نهزمى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مالوفى

مالوفى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
درويشعلى نژاد

درويشعلى نژاد

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى ياسين

احمدى ياسين

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اشتيانى روجا

اشتيانى روجا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نهى قناد سارا

نهى قناد سارا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محجوب

محجوب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقوى زاد كلسركى

تقوى زاد كلسركى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جنگجوى

جنگجوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رمضان نژاد

رمضان نژاد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشن ضمير مدبرى

روشن ضمير مدبرى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيرنگى

شيرنگى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اصلى

اصلى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى فاطمه

صفرى فاطمه

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عارفى

عارفى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قديمى جوركويه

قديمى جوركويه

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محتشم خواه

محتشم خواه

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پيرى ماتك

پيرى ماتك

زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عاطفى

عاطفى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رمضان ثنا

رمضان ثنا

علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مروى

مروى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مفتدر

مفتدر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
لطيفى ميرمحله ذوالپيران

لطيفى ميرمحله ذوالپيران

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانى ياسمن

دهقانى ياسمن

بازيگري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
هاشم زاده سيده فاطمه

هاشم زاده سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زيبائى

زيبائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داستانى

داستانى

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ايرانخواه

ايرانخواه

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كيمياگر

كيمياگر

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سجودى ابدى فرد

سجودى ابدى فرد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نصرى

نصرى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قنبرزاده پرمهر

قنبرزاده پرمهر

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادق موسوى

صادق موسوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

نقاشي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حق شناس كوچصفهانى

حق شناس كوچصفهانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پارساى

پارساى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يارى چاپشلو

يارى چاپشلو

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالح

صالح

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين شيخانى عليرضا

امين شيخانى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى يگانه اميرحسين

جعفرى يگانه اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نعيمى سيده كيميا

نعيمى سيده كيميا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شعبانى چلكاسرى زينب

شعبانى چلكاسرى زينب

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بيانى نژاد

بيانى نژاد

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهرى على آبادى

مهرى على آبادى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاشفى آجى بيشه

كاشفى آجى بيشه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت / تربيت معلم-بومي استان گيلان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عاشرى

عاشرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يحيى زاده

يحيى زاده

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آماده ضيابرى

آماده ضيابرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بخشى پور

بخشى پور

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بالياقت

بالياقت

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامى شالكوهى

غلامى شالكوهى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيلانى

شيلانى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيامش

سيامش

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نظمى

نظمى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرح بخش كركان ياسين

فرح بخش كركان ياسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائى جوريابى يزدان

رضائى جوريابى يزدان

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ساده صيقلانى

ساده صيقلانى

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وليزاده جيردهى

وليزاده جيردهى

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدنژاد

محمدنژاد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاصدى

قاصدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رنجبربيدرون آريا

رنجبربيدرون آريا

مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
علوى فومنى

علوى فومنى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وفايى

وفايى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معافى

معافى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دنيايى رودسرى

دنيايى رودسرى

اماروکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طلايى هاله

طلايى هاله

نقاشي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
ربيعى

ربيعى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مقسومى

مقسومى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

مهندسي نساجي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رئوف

رئوف

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قمصرى

قمصرى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جمشيد پور

جمشيد پور

ارتباطتصويري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
خبازپيشه

خبازپيشه

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ضميرى

ضميرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلمانى پور

سلمانى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آخوندزاده بستى

آخوندزاده بستى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عليپوركلسركى

عليپوركلسركى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آراسته صفت

آراسته صفت

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زنج

زنج

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چيرانى

چيرانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
باژبان

باژبان

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رمضانيا

رمضانيا

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاشف عليپور

كاشف عليپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيك جوى محبوب صفت

نيك جوى محبوب صفت

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي مهرايين -بندرانزلي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
استوار

استوار

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رحيم زاده

رحيم زاده

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:36:04 AM