شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهرك سهند

رستمى ديباور

رستمى ديباور

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حبيبى راد مريم

حبيبى راد مريم

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صباحى راد

صباحى راد

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاج عليلو

حاج عليلو

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريسمانى سيلابى

ريسمانى سيلابى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

علوم کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شيردل

شيردل

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

علوم کامپيوتر / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مظلوم بشيرى

مظلوم بشيرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پورجعفر

پورجعفر

زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
وطن زاده

وطن زاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/3/2023 1:10:38 AM
Menu