جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جلفا

فكور علمدارى

فكور علمدارى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

8سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

7سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
اكبرى امير

اكبرى امير

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ناقى مريم

ناقى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
الوانى

الوانى

مهندسي پليمر / دانشگاه بناب / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اشترى گرگرى

اشترى گرگرى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نقدى

نقدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
علينژاد محمد

علينژاد محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خدائى گرگرى

خدائى گرگرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صادقى گرگرى

صادقى گرگرى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابراهيمى وحيده

ابراهيمى وحيده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
موسوى صديقه

موسوى صديقه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اتش پز

اتش پز

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابدالى

ابدالى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اكبرى اقدم علمدارى

اكبرى اقدم علمدارى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صيامى

صيامى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهريارى علمدارى على

شهريارى علمدارى على

باستانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
پاكى

پاكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جبرئيل زاده على

جبرئيل زاده على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلطانى مهدى

سلطانى مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قضاتى

قضاتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خيرى

خيرى

مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهرعليزاده

مهرعليزاده

فيزيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آهنى

آهنى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

4سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيد حسنى هريس

سيد حسنى هريس

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارع كمار سفلى

زارع كمار سفلى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

جغرافيا / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عليزاده سالطه

عليزاده سالطه

مهندسي عمران / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/8/2023 12:54:25 PM
Menu