بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بناب

مسيبى

مسيبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه

9سال کانونی / 153 آزمون

ریاضی
بصير دورنا

بصير دورنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مهندسي نساجي / دانشگاه بناب / روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

ریاضی
وحيدى

وحيدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
قدسى

قدسى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كريم نژند خاص

كريم نژند خاص

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
معمارى بناب

معمارى بناب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مولائى چلقائى

مولائى چلقائى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فتحى فائزه

فتحى فائزه

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سليمان زاده مريم

سليمان زاده مريم

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سيفى على

سيفى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ميرزائى وحيده

ميرزائى وحيده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ثانى

ثانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برومند

برومند

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ظفرى قديم يلدا

ظفرى قديم يلدا

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قدسى

قدسى

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مظلوم ينگى كند

مظلوم ينگى كند

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فتوحى احسان

فتوحى احسان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اشرفيان بناب

اشرفيان بناب

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
معشوقى

معشوقى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صمد نژاد قره چپق

صمد نژاد قره چپق

مهندسي شيمي / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شكور زاده آى لار

شكور زاده آى لار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاظمى مهتاب

كاظمى مهتاب

روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
كريم پور كيميا

كريم پور كيميا

حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آرمون

آرمون

علوم کامپيوتر / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يزدانى على

يزدانى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرج پور بناب

فرج پور بناب

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فياضى قشلاق

فياضى قشلاق

روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قصابى آلقو

قصابى آلقو

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كوفه اى رضا

كوفه اى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مدقالچى

مدقالچى

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جديدى

جديدى

حقوق / دانشگاه مراغه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ركن رابعى محمدحسين

ركن رابعى محمدحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسكندرى اميرآباد

اسكندرى اميرآباد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسدزاده نرج آبادى

اسدزاده نرج آبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاشايان محمدامين

پاشايان محمدامين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كشفى بناب

كشفى بناب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اطهرى آرش

اطهرى آرش

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خانمحمدى فرزانه

خانمحمدى فرزانه

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آقاپوربناب احمد

آقاپوربناب احمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتحعلى پور بناب

فتحعلى پور بناب

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مفتوحى

مفتوحى

اماروکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صارمى نيا مصطفى

صارمى نيا مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ساجدى

ساجدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ميهن دوست

ميهن دوست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيرخواه چوبقلو

خيرخواه چوبقلو

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آنسته

آنسته

مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درويشى هاشمى

درويشى هاشمى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ستارزاده اصل

ستارزاده اصل

اماروکاربردها / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طبيبى حميده

طبيبى حميده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بايرام زاده مريم

بايرام زاده مريم

تاريخ / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادزاده

مرادزاده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسى فاطمه

عباسى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاه گلدى مهسا

شاه گلدى مهسا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
معصومى ويدا

معصومى ويدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هژبرى

هژبرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مانوس زاده بناب

مانوس زاده بناب

علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خسروى قرقيه

خسروى قرقيه

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدزاده

محمدزاده

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نيك پى مطلق بناب

نيك پى مطلق بناب

مديريت جهانگردي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فيض نژاد

فيض نژاد

تاريخ / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهرى تازه كند

مهرى تازه كند

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عزيززاده زوارق

عزيززاده زوارق

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شيرى زاوشتى

شيرى زاوشتى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توكلى كوچكى احمد

توكلى كوچكى احمد

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دشتبان فرهنگ قره چپق

دشتبان فرهنگ قره چپق

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصيرى صورى

نصيرى صورى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منير دلاور

منير دلاور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قلمى چلك

قلمى چلك

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صفوت راد

صفوت راد

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عينى خانه برق

عينى خانه برق

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خجسته نژند

خجسته نژند

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عينعلى ممقانى

عينعلى ممقانى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حامد منير آلمال

حامد منير آلمال

اديان وعرفان / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كوهى

كوهى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قهرمانى فرحناك

قهرمانى فرحناك

چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ستاره ميثم

ستاره ميثم

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى مجبتى

محمدى مجبتى

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاتمى على

حاتمى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آب روشن زوارق مهسا

آب روشن زوارق مهسا

علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزيززاده

عزيززاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فتحى تازه كند

فتحى تازه كند

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شعفى

شعفى

تاريخ / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدابخش بناب

خدابخش بناب

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدائى قشلاق حانيه

خدائى قشلاق حانيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سريرى بناب

سريرى بناب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دلاويز بناب كامران

دلاويز بناب كامران

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضازاده توتاخانه

رضازاده توتاخانه

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بلبله

بلبله

زيست شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غمخوارى قبچاق

غمخوارى قبچاق

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قدسيان

قدسيان

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چمنى قشلاق

چمنى قشلاق

فيزيک / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بديعى

بديعى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شادمان

شادمان

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خان محمدى

خان محمدى

فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فيض الهى

فيض الهى

روانشناسي / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاخر

فاخر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/9/2023 2:28:58 AM
Menu