تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تكاب

بحرى

بحرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
قاسملويان

قاسملويان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حياتى محسن

حياتى محسن

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
افشارى نژاد رقيه

افشارى نژاد رقيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كوهى حسين

كوهى حسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دست رس بهزاد

دست رس بهزاد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جهدى اغول بيك

جهدى اغول بيك

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شفيعى سيامك

شفيعى سيامك

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سروى همپا

سروى همپا

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
جدى نبى كندى

جدى نبى كندى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي معماري / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مسرور يولقون آقاج

مسرور يولقون آقاج

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دولتيارى اغول بگ

دولتيارى اغول بگ

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فريدى قينرجه

فريدى قينرجه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرزين پور

فرزين پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمديان پهلوان

محمديان پهلوان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى قزقپان

رضائى قزقپان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميرى تماى

اميرى تماى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بهارى

بهارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رجبى مهديه

رجبى مهديه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كريمى حسن اباد

كريمى حسن اباد

مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صديقى اغول بيك

صديقى اغول بيك

مهندسي مکانيک / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ويسى كمال

ويسى كمال

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رجب زاده امير حسين

رجب زاده امير حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضا زاده

رضا زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتاحى باد محمود

فتاحى باد محمود

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حياتى چهار طاق

حياتى چهار طاق

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزيزى ينگى كند

عزيزى ينگى كند

مهندسي عمران / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بحرى

بحرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افروزى آقدره

افروزى آقدره

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى بدرلو سپيده

سلطانى بدرلو سپيده

حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابراهيمى هيمن

ابراهيمى هيمن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تيمورى واحد

تيمورى واحد

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كاكا برائى

كاكا برائى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميدى قجور

اميدى قجور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى نخوددره

زارعى نخوددره

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانگيرى

جهانگيرى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رنجبر يولقون آغاج

رنجبر يولقون آغاج

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مير زائى چپدره

مير زائى چپدره

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلاحى تكانتپه جواد

فلاحى تكانتپه جواد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاكى مهدى

خاكى مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمى چهار طاق

هاشمى چهار طاق

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مصلحى باشبرات

مصلحى باشبرات

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چراغى كرد كندى

چراغى كرد كندى

مهندسي پليمر / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اجلالى

اجلالى

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمودى قزقپان

محمودى قزقپان

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصر الهى

نصر الهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مولائى

مولائى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مدنى

مدنى

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرادپور

مرادپور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:37:03 AM
Menu