شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شاهين دژ

بهرامى اياتاى

بهرامى اياتاى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
نجارزاده

نجارزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سيفى نژاد حسين

سيفى نژاد حسين

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
جمشيدى ژيلا

جمشيدى ژيلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پريا

پريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فتحى مهدى

فتحى مهدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
قاسملو

قاسملو

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زادمهر

زادمهر

علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
كوهى

كوهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ايازى احسان

ايازى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائيان

رضائيان

مهندسي برق / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جمشيدى فرهنگ

جمشيدى فرهنگ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عزيز احمد آباد

عزيز احمد آباد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى زاده حانيه

حاجى زاده حانيه

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشور على

دانشور على

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد زاده

محمد زاده

جغرافيا / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
روحزاد

روحزاد

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمديان مهرى

محمديان مهرى

فرش / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
شكرى

شكرى

جغرافيا / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بيگ زاده

بيگ زاده

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فرج زاده

فرج زاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:16:02 AM
Menu