خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خوي

ابراهيمى فاطمه

ابراهيمى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 175 آزمون

تجربی
ولى اله زاده ميرضياء

ولى اله زاده ميرضياء

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

9سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

8سال کانونی / 156 آزمون

ریاضی
حسينعلى زاده

حسينعلى زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

8سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

8سال کانونی / 144 آزمون

ریاضی
موكبى

موكبى

حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

8سال کانونی / 140 آزمون

انسانی
افشانى مهران

افشانى مهران

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

7سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

ریاضی
سرشته

سرشته

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
خليل زاده

خليل زاده

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
جعفرى پوريا

جعفرى پوريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
سيدصدقيانى

سيدصدقيانى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
استعدادى مهديه

استعدادى مهديه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / مناطق محروم-بومي استان اذربايجان غربي

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
قاسمى ميرمحمد

قاسمى ميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
پاسبانى اصل

پاسبانى اصل

مديريت بازرگاني / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
حاجى حسينلو

حاجى حسينلو

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
اصغرزاده

اصغرزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
مختارزاد

مختارزاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
پورمحمد سجاد

پورمحمد سجاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اسحقى

اسحقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
مرشد

مرشد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
محمدخليل

محمدخليل

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سالك نيا

سالك نيا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
نصيرى هانيه

نصيرى هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اعرابى

اعرابى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

مهندسي شيمي / دانشگاه مراغه / روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
مهرى محبوبى محمد

مهرى محبوبى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
پورسيستانى

پورسيستانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
دوزچى زاده سينا

دوزچى زاده سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
روشن چمران

روشن چمران

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
روشن بهمن

روشن بهمن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
جعفرپور

جعفرپور

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
حاجى حسينلو فاطمه

حاجى حسينلو فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
موسوى نژاد زهراسادات

موسوى نژاد زهراسادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
غفارپور خويى سهيلا

غفارپور خويى سهيلا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خوش سيرت

خوش سيرت

مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
عادلى بهرام فائزه

عادلى بهرام فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
توپچيان

توپچيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رنجى

رنجى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پاشائى

پاشائى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شكارى

شكارى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مباركى

مباركى

روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سيدانورى

سيدانورى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عظيمى كيا

عظيمى كيا

مهندسي برق / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
اباذرى

اباذرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسين زادگان

حسين زادگان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مرندى

مرندى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن نوه سى

حسن نوه سى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسمعيل ذبيحى خديجه

اسمعيل ذبيحى خديجه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قلى نژاد قناتى

قلى نژاد قناتى

زمين شناسي / دانشگاه اروميه / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
درستى

درستى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ليثى فريما

ليثى فريما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سرخوش شايان

سرخوش شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جهانگيرى برهان

جهانگيرى برهان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عباسى مورودى

عباسى مورودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
باباپور

باباپور

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شهباززاده

شهباززاده

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احمدى هادى

احمدى هادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرصالحى

ميرصالحى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رضايى بدرش

رضايى بدرش

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صدرايى محمود

صدرايى محمود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاتمى مرندى

حاتمى مرندى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / شبانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
شوريكى

شوريكى

مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مدينهء

مدينهء

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
وليزاده محدثه

وليزاده محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نمكى

نمكى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حبشى

حبشى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
طالبى عرفان

طالبى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كاظم عليلو

كاظم عليلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صبرى

صبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهلول زاده

بهلول زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدعليزاده

محمدعليزاده

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
رزمى ديزج مهناز

رزمى ديزج مهناز

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
قره گوزلو

قره گوزلو

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نقى لو

نقى لو

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
برودكى هانيه

برودكى هانيه

ارتباطتصويري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

هنر
زمهريرلو

زمهريرلو

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سخائيان

سخائيان

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ورمزيار شاهين

ورمزيار شاهين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلالت پارس عليرضا

جلالت پارس عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دهقان زاده

دهقان زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حسن نژاد آيزلو

حسن نژاد آيزلو

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
منجمى

منجمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كريم خانى

كريم خانى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
جعفرصادقى پورناكى الناز

جعفرصادقى پورناكى الناز

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فتحعلى

فتحعلى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رسولى زاده

رسولى زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سراب / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نادرعلى سالار

نادرعلى سالار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاظم زاده شهانقى

كاظم زاده شهانقى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قصاب

قصاب

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ظريفى

ظريفى

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اباذرلو جواد

اباذرلو جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ضيافتى

ضيافتى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رنجبرى قراجهء پريسا

رنجبرى قراجهء پريسا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
طالبى جعفرصادق

طالبى جعفرصادق

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درستى

درستى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بهروزى

بهروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
گل صنم لو ليلا

گل صنم لو ليلا

روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اسمعيل لو

اسمعيل لو

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مصطفى پور

مصطفى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدلو

محمدلو

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلى زاده فائزه

قلى زاده فائزه

حقوق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قرالو

قرالو

علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محتشمى محمدامين

محتشمى محمدامين

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پيربوداقى

پيربوداقى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زينالى اقدم

زينالى اقدم

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امامى

امامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرطالبى

ميرطالبى

علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ابوذرى خوئى

ابوذرى خوئى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
گلعذاريان

گلعذاريان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قره محمدلو

قره محمدلو

فيزيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
برخه

برخه

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلماسى

سلماسى

مديريت جهانگردي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كريم خانى

كريم خانى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خاصه تراش

خاصه تراش

جغرافيا / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زينالى

زينالى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاطوئى قارنجه

شاطوئى قارنجه

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدپور

محمدپور

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابوطالب نژاد

ابوطالب نژاد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

علوم تربيتي / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
گلعذارى

گلعذارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسمى خوئى

قاسمى خوئى

جغرافيا / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كرم زاده

كرم زاده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شادفر

شادفر

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ورمزيار

ورمزيار

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسى نژاد

موسى نژاد

زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهرخى كاخكى

شاهرخى كاخكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گلوانى

گلوانى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ارزنلو

ارزنلو

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
درستى

درستى

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مولافر

مولافر

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پلچى على

پلچى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجى حتم لو

حاجى حتم لو

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نقى لو

نقى لو

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محبوبى عطا

محبوبى عطا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى مهدى

قاسمى مهدى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سالارى نيا

سالارى نيا

روانشناسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرندى

مرندى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسنلو

حسنلو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملاقاسمى

ملاقاسمى

کارداني معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كريم لو

كريم لو

چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرشد

مرشد

اماروکاربردها / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شبانى

شبانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجف نوه سى مهديه

نجف نوه سى مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

حسابداري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريفلو

شريفلو

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوى رقيه

موسوى رقيه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دودكانلوى ميلان

دودكانلوى ميلان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاجى جعفرى

حاجى جعفرى

چندرسانه اي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حاجى حسينلو مهدى

حاجى حسينلو مهدى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ذاكرى ميرمحمدمعين

ذاكرى ميرمحمدمعين

فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسمعيل لو ميلاد

اسمعيل لو ميلاد

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فروتن

فروتن

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهديزاده

مهديزاده

علوم سياسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كريم زاده

كريم زاده

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدپيرى

سيدپيرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قلجى

قلجى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افشارنيا

افشارنيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفرعليزاده

صفرعليزاده

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابوذرى اصل

ابوذرى اصل

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيدانورى

سيدانورى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانگيرى عرفان

جهانگيرى عرفان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مقدسى كوزه كنان

مقدسى كوزه كنان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على ويرديلو

على ويرديلو

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نژادغلامعلى چورسى

نژادغلامعلى چورسى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نظرزاده

نظرزاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدلو

محمدلو

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدلو

محمدلو

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدباقرى

محمدباقرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهمانى اصل

سهمانى اصل

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهيارى نژاد

الهيارى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاكى

پاكى

علوم تربيتي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرزاد

جعفرزاد

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسوى اصل

موسوى اصل

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميركائلى

ميركائلى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابازاده

بابازاده

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبرلو

اكبرلو

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقتباس

اقتباس

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صحرائى

صحرائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صمدنژاد

صمدنژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادلو

مرادلو

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بابالو

بابالو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي صنايع / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ارده شيرى

ارده شيرى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالحسين زاده سنگر

عبدالحسين زاده سنگر

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عيوض

عيوض

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مدرومى آغباش

مدرومى آغباش

مديريت دولتي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على ميرزالو

على ميرزالو

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عيوضلو سمانه

عيوضلو سمانه

روانشناسي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصيرزاده

نصيرزاده

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نادرعلى

نادرعلى

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بايرامى

بايرامى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ورمزيار

ورمزيار

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاهد

زاهد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قديمخانى

قديمخانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سبحان وردى

سبحان وردى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شجاعى سحر

شجاعى سحر

حقوق / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
طاهرلو

طاهرلو

زبان وادبيات ترکي اذري / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مومن

مومن

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان اذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خادم حسينى

خادم حسينى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / مجازي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لكء

لكء

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محبى

محبى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتحعلى زاده

فتحعلى زاده

هنراسلامي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
پورسيستانى

پورسيستانى

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسمعيل لو

اسمعيل لو

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آيرملوى

آيرملوى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورمحمد

پورمحمد

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صفائى كيا

صفائى كيا

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خدايارى

خدايارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شعبانلويى

شعبانلويى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/1/2023 1:38:29 PM
Menu