خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خميني شهر

نصيرى خوزانى

نصيرى خوزانى

مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شيخ زين الدين مونا

شيخ زين الدين مونا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پيمانى على

پيمانى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهيمى ناصر

ابراهيمى ناصر

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جعفرى شاد

جعفرى شاد

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدوى عاطفه السادات

مهدوى عاطفه السادات

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صيفورى آرپناهى

صيفورى آرپناهى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جعفرى هرستانى زينب

جعفرى هرستانى زينب

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فروتن زاده سامان

فروتن زاده سامان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پرنده آرش

پرنده آرش

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ابراهيمى فروشانى ستاره

ابراهيمى فروشانى ستاره

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على گلى فروشانى

على گلى فروشانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جمشيدى نژاد فرزاد

جمشيدى نژاد فرزاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آردى سرور

آردى سرور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيكو منش امير رضا

نيكو منش امير رضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اديب فرد

اديب فرد

علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بوجارى لورديچه

بوجارى لورديچه

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قيصرى پويا

قيصرى پويا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاج على اكبرى عليرضا

حاج على اكبرى عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عمادى

عمادى

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهتابچى خوزانى

زهتابچى خوزانى

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طهمورثى خوزانى

طهمورثى خوزانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
داورپناه آزاد

داورپناه آزاد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى زاده

عباسى زاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهتابچى خوزانى

زهتابچى خوزانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهرابى فاطمه

مهرابى فاطمه

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرابى كوشكى آزاد حميد

مهرابى كوشكى آزاد حميد

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دباغى

دباغى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كربلايى

كربلايى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لطفى نيا مائده

لطفى نيا مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مشتاقى مهدى

مشتاقى مهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدتقى نژاد صادق

محمدتقى نژاد صادق

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اشتريان ورنوسفادرانى

اشتريان ورنوسفادرانى

مهندسي برق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جوانبخت

جوانبخت

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پيمانى

پيمانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بابايى پور فروشانى

بابايى پور فروشانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابايى پور فروشانى

بابايى پور فروشانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زمانى فروشانى فائزه

زمانى فروشانى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميريان

ميريان

مهندسي مکانيک / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مزروعى

مزروعى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نقدعلى

نقدعلى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجى حيدرى

حاجى حيدرى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى باقرى فاطمه

حاجى باقرى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضائى محمد

رضائى محمد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى زهرا

جعفرى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى ورنوسفادرانى محدثه

رستمى ورنوسفادرانى محدثه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى مائده

جعفرى مائده

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ده باشى

ده باشى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آخونديان

آخونديان

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجاد

فرجاد

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اردشيرى

اردشيرى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
براتيان

براتيان

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملك

ملك

مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى على

كريمى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شكرانى

شكرانى

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هوشمند

هوشمند

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هاشم زاده خوزانى

هاشم زاده خوزانى

جغرافيا / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاج حيدرى

حاج حيدرى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بيگى

بيگى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تاج سعيد

تاج سعيد

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محسنى دهنوى

محسنى دهنوى

روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى دستجردى

دهقانى دستجردى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عموسلطانى على

عموسلطانى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رفيعى ورنوسفادرانى مائده

رفيعى ورنوسفادرانى مائده

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دويستى رضا

دويستى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاه زيدى

شاه زيدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حيدرى فروشانى

حيدرى فروشانى

زبان شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حميدزاده

حميدزاده

مهندسي معماري / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجايى

رجايى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحمتى الهام

رحمتى الهام

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امينازاده محمدرضا

امينازاده محمدرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

فيزيک / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عابدان پور

عابدان پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيكدل پويا

نيكدل پويا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وطن خواه خوزانى

وطن خواه خوزانى

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لاهيجانيان

لاهيجانيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حاج حيدرى جواد

حاج حيدرى جواد

مهندسي عمران / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بايسته

بايسته

فيزيک مهندسي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عرب ورنوسفادرانى كوثر

عرب ورنوسفادرانى كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهتاب

زهتاب

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفاران خوزانى

صفاران خوزانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائى جواد

رضائى جواد

فرش / دانشگاه هنر / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
موسوى زاده سيدمحمدرضا

موسوى زاده سيدمحمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شاهين

شاهين

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هادى

هادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ربيعى نژاد

ربيعى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاج حيدرى

حاج حيدرى

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
لطفى فروشانى

لطفى فروشانى

فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مدرس هاشمى

مدرس هاشمى

مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مجيرى

مجيرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 12:18:58 AM
Menu