نائين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نائين

موسى كاظمى

موسى كاظمى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سمنان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حقيقى نائينى پارسا

حقيقى نائينى پارسا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سلطانى محمدى

سلطانى محمدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عميدى

عميدى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شرعى نائينى

شرعى نائينى

مهندسي عمران / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صابر

صابر

علوم تربيتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسى نصرآبادى

عباسى نصرآبادى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايرانپور اناركى

ايرانپور اناركى

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلطانى محمدى

سلطانى محمدى

مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ايزدى

ايزدى

علوم سياسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رمضانى محمدى

رمضانى محمدى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسف پور محمدى

يوسف پور محمدى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهريارى نائينى

شهريارى نائينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسى كاظمى

موسى كاظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرسيفى نائينى سيدمحمدرضا

ميرسيفى نائينى سيدمحمدرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبرزاده نائينى

قنبرزاده نائينى

مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرى مزرعه شاهى

ميرى مزرعه شاهى

مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى اله آبادى

قاسمى اله آبادى

فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سخايى

سخايى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى ورزنه

كريمى ورزنه

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باقريون محمدى فاطمه

باقريون محمدى فاطمه

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خليلى ورزنه

خليلى ورزنه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
5/30/2023 2:38:41 PM
Menu