آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آباده

نعمت الهى امير رضا

نعمت الهى امير رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
كريمى عليرضا

كريمى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نعمت الهى رضا

نعمت الهى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
طالبى امير رضا

طالبى امير رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه

7سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عباس نيا

عباس نيا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
درخشان علم دارلو

درخشان علم دارلو

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نبئى

نبئى

حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صادقى على

صادقى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سبزعليان

سبزعليان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حيدرى فرشته

حيدرى فرشته

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
گلزارى

گلزارى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارع عبدالهى

زارع عبدالهى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محرم حديثه

محرم حديثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امامى

امامى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهرابى كوهى

مهرابى كوهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربت حيدريه / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي عمران / دانشگاه فسا / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رجائى رامشه سيد سعيد

رجائى رامشه سيد سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نقيب حميدرضا

نقيب حميدرضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صفى خانى فاطمه

صفى خانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهمنى نژاد عليرضا

بهمنى نژاد عليرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرب شيبانى حسين

عرب شيبانى حسين

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نيكو

نيكو

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملك محمدى

ملك محمدى

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
طاوسى

طاوسى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تقوى سعيد

تقوى سعيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گلزار

گلزار

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد پور

محمد پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دشت پى

دشت پى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

مهندسي عمران / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نعمت

نعمت

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سبزعليان

سبزعليان

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميرزائى دوقزلو

ميرزائى دوقزلو

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعدى

سعدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پاهنگ

پاهنگ

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بندگان

بندگان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كياسى

كياسى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرازى على

شيرازى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرخى

فرخى

مهندسي برق / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حيدريان فر پريسا

حيدريان فر پريسا

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمد خانى فاطمه

محمد خانى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خير انديش

خير انديش

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي صنايع / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ستارى

ستارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساريخانى پرنيا

ساريخانى پرنيا

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
همتى طلب

همتى طلب

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهريارى

شهريارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى مهرزاد

سلطانى مهرزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شكوهى فر عليرضا

شكوهى فر عليرضا

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افضلى

افضلى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينلى قورت

زينلى قورت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اتحاد

اتحاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاه ولى

شاه ولى

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادى علم دارلو

مرادى علم دارلو

روانشناسي / مرکزاموزش عالي اقليد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كيومرثى

كيومرثى

مهندسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قناعتى مرضيه

قناعتى مرضيه

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قناعتى

قناعتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نفر

نفر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يزدى

يزدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي معدن / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميدوار پناه

اميدوار پناه

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لطفعليان

لطفعليان

مهندسي معدن / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صهبازاده

صهبازاده

مديريت بازرگاني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرى زهرا

اكبرى زهرا

روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مولايى

مولايى

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عطائى

عطائى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودى عليرضا

محمودى عليرضا

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احرارى

احرارى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اوليائى

اوليائى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تشكر

تشكر

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آزادى خواه

آزادى خواه

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروانى خانيمن

خسروانى خانيمن

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خسروى رضا

خسروى رضا

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مطهرى

مطهرى

مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پروين

پروين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

فيزيک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شمشيرى

شمشيرى

مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تصديقى

تصديقى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كيومرثى

كيومرثى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاوه

كاوه

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خوش نظر

خوش نظر

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 11:04:58 PM
Menu