فرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فرديس

محمدى گوندره مصطفى

محمدى گوندره مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
خواجه زاده ماهانى شايان

خواجه زاده ماهانى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ملكى شام اسبى

ملكى شام اسبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نوربخش سيدعرفان

نوربخش سيدعرفان

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز / تربيت معلم-بومي استان البرز

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
دلجوى كوشالى على

دلجوى كوشالى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
چكنى سروش

چكنى سروش

مهندسي علمي -کاربردي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
روستا

روستا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دلاورى على

دلاورى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صفايى كيا

صفايى كيا

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ترشيزى احسان

ترشيزى احسان

مهندسي صنايع / دانشگاه قم / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مينايى

مينايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مينايى

مينايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مليك خيلى

مليك خيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هادى صادق

هادى صادق

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خزاعى

خزاعى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ملاآقا زاده يامچى

ملاآقا زاده يامچى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان البرز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نورى ارگنه

نورى ارگنه

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آئينى

آئينى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاحيان

فلاحيان

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد نژاد

محمد نژاد

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زنده دل

زنده دل

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فروغى

فروغى

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدى بنيامين

احمدى بنيامين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فتحى مهران

فتحى مهران

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
داودى

داودى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جنگى

جنگى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دوست دار

دوست دار

مهندسي معماري / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميربهبهانى حميدرضا

ميربهبهانى حميدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كفشگر

كفشگر

مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باستانى

باستانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شوكتى پاشاكى آرمين

شوكتى پاشاكى آرمين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيات حسين

بيات حسين

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شوقى تكمه داش محمد

شوقى تكمه داش محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عباسى اوغلى نيگجه

عباسى اوغلى نيگجه

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نريمانى

نريمانى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بى آبى

بى آبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد نژاد برسكنى

محمد نژاد برسكنى

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محضرى

محضرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

حسابداري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

زمين شناسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكبريان آرش

اكبريان آرش

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تسلى زاده

تسلى زاده

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
برده جى

برده جى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جاودانى

جاودانى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يكرنگ

يكرنگ

مهندسي برق / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نصرتى ز گلوجه

نصرتى ز گلوجه

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مردانى

مردانى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مسعود نيا

مسعود نيا

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدى عرفان

اسدى عرفان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مير شاهولد

مير شاهولد

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بايى

بايى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خسروى لاريجانى آرمان

خسروى لاريجانى آرمان

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملاعلى

ملاعلى

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامى زاد

بهرامى زاد

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قوامى

قوامى

مهندسي معدن / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سبزى امير

سبزى امير

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسى امير حسين

عباسى امير حسين

فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كامجو محمدرضا

كامجو محمدرضا

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه-مهندسي الکترونيک هواپيمايي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حضرتى نيا فرزان

حضرتى نيا فرزان

فيزيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توحيدى منفرد محمد امين

توحيدى منفرد محمد امين

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفوى

صفوى

مهندسي علمي -کاربردي عمران / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تاج آبادى

تاج آبادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دوروزه نيلوفر

دوروزه نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كركى ابراهيم آبادى احمد

كركى ابراهيم آبادى احمد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشارى فر

افشارى فر

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دمرچلى

دمرچلى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روز بهانى

روز بهانى

مهندسي برق / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليپور يگانى ميررسول

عليپور يگانى ميررسول

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى نيا

حسينى نيا

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعدى فرهاد

ساعدى فرهاد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحيمى احسان

رحيمى احسان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باصرى حديث

باصرى حديث

نقاشي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
عباسى بيگلو

عباسى بيگلو

مهندسي معماري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن خانى

حسن خانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دوسيه

دوسيه

مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جوادى راد ابوالفضل

جوادى راد ابوالفضل

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پيربيك درويشوند ناهيد

پيربيك درويشوند ناهيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عدالت رامين

عدالت رامين

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرنژاد فرشاد

حيدرنژاد فرشاد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بخشعلى پور كلور

بخشعلى پور كلور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زابلى

زابلى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد نظامى مهدى

محمد نظامى مهدى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ناصحى آشكار

ناصحى آشكار

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامحسين

غلامحسين

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي کاسپين -البرزقزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن نژاد

حسن نژاد

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يوسفى پوريا

يوسفى پوريا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدوى فر امير

مهدوى فر امير

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
راستى

راستى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پوراسماعيل معصومه

پوراسماعيل معصومه

حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 12:09:47 PM
Menu