اميركلا

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اميركلا

پوشيده حانيه

پوشيده حانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كوثرى راد

كوثرى راد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آخوندى درزيكلائى على

آخوندى درزيكلائى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباس تبار مقرى

عباس تبار مقرى

اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
وفا خواه

وفا خواه

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نقوى

نقوى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ذبيح نژاد اميرى

ذبيح نژاد اميرى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بابلى

بابلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شفيع زاده

شفيع زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جمعلى نتاج

جمعلى نتاج

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
داوودى

داوودى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رستگارنژاد

رستگارنژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برارى مقرى رضا

برارى مقرى رضا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباس تبار مقرى كوثر

عباس تبار مقرى كوثر

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گلى مرزونى

گلى مرزونى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پورعلى

پورعلى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اشرفيان اميرى

اشرفيان اميرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طالبيان درزى

طالبيان درزى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عموئى

عموئى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فضلى زاده اميرى رضا

فضلى زاده اميرى رضا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحيم زاده

رحيم زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقاجانى كاسگرى

آقاجانى كاسگرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورعليجان اميرى

پورعليجان اميرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدحسن پور

محمدحسن پور

مهندسي پزشکي / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گل پور سرحمامى فرشته

گل پور سرحمامى فرشته

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضائى فاطمه

رضائى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماعيل نسب فوكلائى

اسماعيل نسب فوكلائى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يگانه اميرى

يگانه اميرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقرنژاد درزى

باقرنژاد درزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باباجان زاده

باباجان زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرفان

عرفان

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حاج اسماعيل اميرى

حاج اسماعيل اميرى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسميان اميرى

قاسميان اميرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/8/2023 9:51:28 PM
Menu