بهنمير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بهنمير

احمدى

احمدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جعفرتبار بهنميرى

جعفرتبار بهنميرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پور حيدر خشكرودى

پور حيدر خشكرودى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
هاشم زاده بهنميرى

هاشم زاده بهنميرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هاشم زاده بهنميرى

هاشم زاده بهنميرى

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آزادى اميرحسين

آزادى اميرحسين

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مدانلو محسن

مدانلو محسن

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدعلى زاده بهنميرى

محمدعلى زاده بهنميرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اسماعيل تبار عليرضا

اسماعيل تبار عليرضا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حارومار

حارومار

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدپور روشن

محمدپور روشن

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهانيان

جهانيان

علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدعلى نتاج بيشه

احمدعلى نتاج بيشه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامى بهنميرى

غلامى بهنميرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مطلبى

مطلبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونکنار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:02:07 AM
Menu