شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شيروان

داودپور

داودپور

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
قوى اندام

قوى اندام

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
خانى نژادسرچشمه حسين

خانى نژادسرچشمه حسين

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

6سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
رحيميان امين

رحيميان امين

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
ايزدى جواد

ايزدى جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
دادپند

دادپند

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
دوستكان

دوستكان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
شارعى

شارعى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نوريان امين

نوريان امين

مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
باقرزاده

باقرزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سعادتى شامير محمد

سعادتى شامير محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
رحمانى نيا

رحمانى نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
نصرى زاده سپيده

نصرى زاده سپيده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صبور

صبور

مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
رفعت

رفعت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
برات زاده پيرشهيد

برات زاده پيرشهيد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
جوادى منش فهيمه

جوادى منش فهيمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رحمانيان دوين زهرا

رحمانيان دوين زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهادران شيروان مليحه

بهادران شيروان مليحه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حسين پوربوانلو

حسين پوربوانلو

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
براتى مقدم محمدجواد

براتى مقدم محمدجواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميرزايى شيروان

ميرزايى شيروان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسينى سيدعلى

حسينى سيدعلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سياوشى

سياوشى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ايزدى توپكانلو محمد

ايزدى توپكانلو محمد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كشورى سعيد

كشورى سعيد

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سردارى ارتيانى

سردارى ارتيانى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ارزمان زاده سجاد

ارزمان زاده سجاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عظيميان

عظيميان

بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
رحمتى دواب

رحمتى دواب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
باقرى نژاد خسرويه مهدى

باقرى نژاد خسرويه مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده بزآباد احمد

اسمعيل زاده بزآباد احمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محبت پور

محبت پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بيچرانلو حسين

بيچرانلو حسين

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حشمتى

حشمتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بهره مند

بهره مند

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نورى

نورى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پرنده على

پرنده على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

مهندسي برق / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدزاده فلاح

محمدزاده فلاح

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غلاميان

غلاميان

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ميرزائى محمد

ميرزائى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مرصعى

مرصعى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقوى تينا

تقوى تينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محبتى

محبتى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
وثوقيان

وثوقيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي صنايع / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صدقى شامير

صدقى شامير

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دل افروز

دل افروز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شعبانى مرغزار

شعبانى مرغزار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خسروخاز

خسروخاز

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى سكه

حسينى سكه

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صفدرى

صفدرى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سليمانى رزمقان

سليمانى رزمقان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گواهى

گواهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گل زاده

گل زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رشيديان

رشيديان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دژپسند

دژپسند

علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعادتى مقدم

سعادتى مقدم

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع مقدم

زارع مقدم

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيوان معين

كيوان معين

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
چهاراركان

چهاراركان

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جميلى

جميلى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يزدانى مسعود

يزدانى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افتخارى

افتخارى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
برزگركدوكانلو

برزگركدوكانلو

مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رمضان پور

رمضان پور

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
چراغيان

چراغيان

علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خداوردى زاده

خداوردى زاده

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شعبانپور

شعبانپور

مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ولى زاده قلعه بيگ امير

ولى زاده قلعه بيگ امير

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كامرانى فر

كامرانى فر

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نظرزاده

نظرزاده

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كريميان

كريميان

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بلوچ فتح آبادى

بلوچ فتح آبادى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ولى دادى

ولى دادى

علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صحرائى

صحرائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كبيرى يزدى مقدم

كبيرى يزدى مقدم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گل زاده

گل زاده

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جوان

جوان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهرپور

مهرپور

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عاشقى

عاشقى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوررمضان

پوررمضان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوى نسب

موسوى نسب

حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
داستان

داستان

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرزاده فرزان

جعفرزاده فرزان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى تركى نگين

شريفى تركى نگين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدى سادات

سيدى سادات

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داغستانى

داغستانى

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قديمى پهلوانلو گليان

قديمى پهلوانلو گليان

علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى مقدم

يوسفى مقدم

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربان زاده

قربان زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فياضى

فياضى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقرى چادرنشين قهرمانلو

باقرى چادرنشين قهرمانلو

فيزيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
براتى مطلق

براتى مطلق

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رهنما بابك

رهنما بابك

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صابر

صابر

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هدايتى

هدايتى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صفرزاده قوچان عتيق

صفرزاده قوچان عتيق

مهندسي عمران / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پورجعفردوين

پورجعفردوين

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
براتيان

براتيان

مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رمضانيان

رمضانيان

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سميعى گليان سيدعليرضا

سميعى گليان سيدعليرضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دامن خورشيد

دامن خورشيد

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شيردل پهلوانلو

شيردل پهلوانلو

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشم زاده

هاشم زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آموزگار

آموزگار

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع

زارع

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دارنهال

دارنهال

مهندسي انرژي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پيروزفر

پيروزفر

علوم قران وحديث / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

تاريخ / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/31/2023 3:21:50 AM
Menu