سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرابله

اقبال

اقبال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي برق / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صيدبگيان مژگان

صيدبگيان مژگان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرادنيا مريم

مرادنيا مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستم زاد

رستم زاد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرزادى

ميرزادى

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عليخانى

عليخانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيم بيگى

ابراهيم بيگى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانيان

سلطانيان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خنجرى سعيد

خنجرى سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راهدارى پشت تنگ سفلى

راهدارى پشت تنگ سفلى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسى بيگى

موسى بيگى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ظرافت

ظرافت

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابدان

ابدان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عيسائيان

عيسائيان

رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برخوردارى مهتاب

برخوردارى مهتاب

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام / تربيت معلم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/10/2023 3:40:18 AM
Menu