جم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جم

هاشم زاده فرهنگ

هاشم زاده فرهنگ

مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نوبخت مرتضى

نوبخت مرتضى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اياز

اياز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اماميان

اماميان

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى مهدى

محمدى مهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
چنگگ امين

چنگگ امين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهبر

شهبر

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عندليب امير حسين

عندليب امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زحمتكش فرناز

زحمتكش فرناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حمايتى

حمايتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كوهگرد

كوهگرد

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/5/2023 10:53:41 AM
Menu