چورزق طارم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چورزق طارم

قاسمى

قاسمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
5/30/2023 8:29:18 AM
Menu