ابهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ابهر

حيدرى

حيدرى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

10سال کانونی / 144 آزمون

ریاضی
طارمى سياوش

طارمى سياوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
معينى

معينى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
اباذرى

اباذرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
مقدم

مقدم

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
هاديلو

هاديلو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عزيزى سانيا

عزيزى سانيا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سردارى

سردارى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمد حسنى فائزه

محمد حسنى فائزه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدى اميرحسين

احمدى اميرحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على جماعت عليرضا

على جماعت عليرضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
مرادى مهدى

مرادى مهدى

مهندسي عمران / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قاسمى عميد آبادى زهرا

قاسمى عميد آبادى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نجفى محمد

نجفى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
كمالى قشلاقى

كمالى قشلاقى

فيزيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قربانى فرنوش

قربانى فرنوش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خدابنده

خدابنده

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نجفعلى سحر

نجفعلى سحر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن خانى

حسن خانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كاظمى ابهريان

كاظمى ابهريان

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ميرزايى فائزه

ميرزايى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
يارقلى

يارقلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شرفى

شرفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجفلى محمدامين

نجفلى محمدامين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
راژ سما

راژ سما

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رجبى محمد

رجبى محمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زندى

زندى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
داورى امين

داورى امين

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دودانگه

دودانگه

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تارى وردى محدثه

تارى وردى محدثه

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آتش زر مهران

آتش زر مهران

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مولائى

مولائى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طاهرى محمد

طاهرى محمد

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

فيزيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتحى سيداميرسالار

فتحى سيداميرسالار

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آقامحمدى فرشيد

آقامحمدى فرشيد

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حيدريان مريم

حيدريان مريم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خدابنده

خدابنده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقدم مهدى

مقدم مهدى

مديريت صنعتي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رسولى

رسولى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
دودانگه

دودانگه

حسابداري / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرى سروجهانى

جعفرى سروجهانى

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معصومى محمدرضا

معصومى محمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پيرمحمدجماعت اميرمعز

پيرمحمدجماعت اميرمعز

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اباذرى ابهر

اباذرى ابهر

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تيمورى پابندى محمد

تيمورى پابندى محمد

علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علايى مقدم فروزان

علايى مقدم فروزان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهراملو سينا

بهراملو سينا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دودانگه

دودانگه

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملك محمدى

ملك محمدى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از خواهران

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهسوارى

شهسوارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دودانگه

دودانگه

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صالحى مرضيه

صالحى مرضيه

روانشناسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قهرمانى

قهرمانى

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تركى

تركى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عربلو

عربلو

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

زمين شناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

علوم سياسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهرامى هيدجى

بهرامى هيدجى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهسوار

شهسوار

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمديها حميدرضا

محمديها حميدرضا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سردارى

سردارى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
افشارى

افشارى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فارسيجانى

فارسيجانى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدبيگى سيمين

محمدبيگى سيمين

طراحي پارچه / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
كريمى

كريمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كمالى نژاد

كمالى نژاد

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كارگر

كارگر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امينى

امينى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سردارى محمد

سردارى محمد

مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دوسنده

دوسنده

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رعايائى

رعايائى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:12:16 AM
Menu