گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گرمسار

اوجى

اوجى

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

7سال کانونی / 113 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

6سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
ابوالى فاطمه

ابوالى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

6سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
خرمى

خرمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

7سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رهبرى

رهبرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
قاسمى مفرد محمد رسول

قاسمى مفرد محمد رسول

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
احمدى نيا ليلا

احمدى نيا ليلا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رزاقى نگين السادات

رزاقى نگين السادات

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پازوكى

پازوكى

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
ابولى امير حسين

ابولى امير حسين

مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
كنشلو

كنشلو

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عاشورى

عاشورى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
متولى

متولى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاظميان

كاظميان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
طبائى سيد محسن

طبائى سيد محسن

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تنكبار عاطفه

تنكبار عاطفه

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ميراخورلى محمد حسين

ميراخورلى محمد حسين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
پازوكى

پازوكى

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جورابلو

جورابلو

مهندسي عمران / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دلپاكان

دلپاكان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كرم الدين

كرم الدين

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زردوست

زردوست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رشيدى فاطمه

رشيدى فاطمه

مديريت بازرگاني / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
لفتى

لفتى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قندالى

قندالى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گيلورى

گيلورى

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كلنى

كلنى

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سنگينيان

سنگينيان

مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على اسماعيلى حديثه

على اسماعيلى حديثه

روانشناسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابوالى

ابوالى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كميزى

كميزى

مهندسي صنايع / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خدمتى

خدمتى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ميراخورى

ميراخورى

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رسايى

رسايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پيوندى

پيوندى

مهندسي عمران / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تسليمى

تسليمى

زمين شناسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عامرى سارا

عامرى سارا

سينما / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
نمكى فائزه

نمكى فائزه

صنايع دستي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
وفايى نيا

وفايى نيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوردهقان

پوردهقان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب شهراب

عرب شهراب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معينيان

معينيان

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نصير

نصير

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ربانيان

ربانيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خالقى

خالقى

مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شايسته فرد صبا

شايسته فرد صبا

ارتباطتصويري / دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
لجران پور

لجران پور

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/28/2023 6:18:02 AM