شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شاهرود

صادقى دلارام

صادقى دلارام

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
صاحبدار

صاحبدار

مهندسي معماري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
حسنى عرفانه

حسنى عرفانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سيد رضايى

سيد رضايى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
عبداللهى

عبداللهى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ملاحسنى

ملاحسنى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
كدخدائى

كدخدائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدمحمدى فاطمه

محمدمحمدى فاطمه

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بوجاريان

بوجاريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دانشور نژاد

دانشور نژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / مناطق محروم-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
قاسمى شروين

قاسمى شروين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عبداللهى على

عبداللهى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
طباطبايى سيدمصطفى

طباطبايى سيدمصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سپاسى

سپاسى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خداوردى

خداوردى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دادفر

دادفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نصر اصفهانى

نصر اصفهانى

حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
يحيائى

يحيائى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صابونى سعيد

صابونى سعيد

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
غلامى برمى ريحانه

غلامى برمى ريحانه

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بيطارى

بيطارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آقايان

آقايان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تهرانى شيوا

تهرانى شيوا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمى فاطمه

قاسمى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاطرى

شاطرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قندهارى اميرحسين

قندهارى اميرحسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
غلامى نژاد

غلامى نژاد

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مختارى سيد معين

مختارى سيد معين

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
آقابيكى

آقابيكى

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
يارمحمدى

يارمحمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجى حسنى

حاجى حسنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اخيانى

اخيانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بيارى

بيارى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خالقيان

خالقيان

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هوشنگ

هوشنگ

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خالقيان

خالقيان

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صديقى بسطامى

صديقى بسطامى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محبوبى مليكا

محبوبى مليكا

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميرغفوريان

ميرغفوريان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قليچى

قليچى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رمضانيان

رمضانيان

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شادمهر

شادمهر

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شكوهى فر

شكوهى فر

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بازور

بازور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بابامحمدى فرشاد

بابامحمدى فرشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يارمحمدى

يارمحمدى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فخاران

فخاران

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرب احمدى

عرب احمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

مديريت صنعتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مستوفيان محمد صادق

مستوفيان محمد صادق

ارتباطتصويري / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
سامقانى

سامقانى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عربعامرى

عربعامرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كيقبادى

كيقبادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عزيزى عاطفه

عزيزى عاطفه

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بداقى

بداقى

روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ناظمى

ناظمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عرب

عرب

مهندسي معماري / دانشگاه زابل / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نادرى سحر

نادرى سحر

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
طاهرى فاطمه

طاهرى فاطمه

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاضى فاطمه

قاضى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اماميان زهرا

اماميان زهرا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صديقى

صديقى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قليچى نژاد

قليچى نژاد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نزاكتى رضا زاده

نزاكتى رضا زاده

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

حسابداري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عجم

عجم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناصرى پرستو

ناصرى پرستو

حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حيدرى محمدامين

حيدرى محمدامين

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بسطامى داريوش

بسطامى داريوش

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمى فائزه

قاسمى فائزه

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اربابى

اربابى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خانعلى

خانعلى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خداوردى

خداوردى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عامرى

عامرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم اقتصادي / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باباحجيان

باباحجيان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهسوارى فاطمه

شاهسوارى فاطمه

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيمى فاطمه

ابراهيمى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعيدى ميلاد

سعيدى ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرورى

سرورى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهاجرى

مهاجرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خنجرى

خنجرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دادگرى

دادگرى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صباغان

صباغان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

نقاشي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
بشيرى

بشيرى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نيكوفرد

نيكوفرد

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صابر

صابر

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عرب احمدى

عرب احمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرورى

سرورى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحيمى ابوالفضل

رحيمى ابوالفضل

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عرب اميرى

عرب اميرى

علوم سياسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سينائى

سينائى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اديان وعرفان / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
گرگانى

گرگانى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اشرفى

اشرفى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بزى

بزى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كلانترى

كلانترى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عرب اسماعيلى

عرب اسماعيلى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانى پور

سليمانى پور

مهندسي علوم دامي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گرزين

گرزين

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيدى عطيه

سعيدى عطيه

نقاشي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
دستفان مريم

دستفان مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين پور شقايق

حسين پور شقايق

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بلوچى

بلوچى

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يزدان دوست

يزدان دوست

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باباخانى

باباخانى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ادريس آبادى

ادريس آبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرحسينى

ميرحسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاتح

فاتح

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدابخشيان

خدابخشيان

فيزيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غفوريان اكبرزاده مهرنوش

غفوريان اكبرزاده مهرنوش

علوم کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصيبى

مصيبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نورى نيكو

نورى نيكو

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مظفرى على

مظفرى على

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدريان محمدحسين

حيدريان محمدحسين

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرابوالحسنى

ميرابوالحسنى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملك زاده

ملك زاده

طراحي پارچه / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
يزدى

يزدى

اماروسنجش اموزشي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهركى

شهركى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نورى نيكو

نورى نيكو

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سوهانى محمدجواد

سوهانى محمدجواد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى كياوش

شريفى كياوش

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كوشا ابوالفضل

كوشا ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صلح جو

صلح جو

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجب دوست خوشدل

رجب دوست خوشدل

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طالع زارى

طالع زارى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقايان

آقايان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيم بيگى

ابراهيم بيگى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عجم

عجم

زمين شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / مناطق محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عامريان

عامريان

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصلاحى

اصلاحى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صدرى

صدرى

جغرافيا / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فدايى

فدايى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلامى الهه

غلامى الهه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
لزومى

لزومى

فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اخلاقى

اخلاقى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرومدى

فرومدى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على آباديان

على آباديان

جغرافيا / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
گلپايگانى

گلپايگانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عجمى

عجمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جامعى

جامعى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلمانى

سلمانى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قلى يان

قلى يان

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عليمردانى

عليمردانى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دوست زاده

دوست زاده

علوم قران وحديث / دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي / مجازي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صانعى مريم

صانعى مريم

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
تقى پور محراب

تقى پور محراب

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يحيايى

يحيايى

فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عربعامرى

عربعامرى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عربعامرى

عربعامرى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/9/2023 12:28:17 AM
Menu