سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سمنان

عبدوس

عبدوس

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / شبانه

7سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
پاكزاديان

پاكزاديان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عامرى

عامرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
مداح عرفان

مداح عرفان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
شربتى

شربتى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مرزبان

مرزبان

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسنيان

حسنيان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رضائى شهميرزادى

رضائى شهميرزادى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مسلمى فر

مسلمى فر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
تقوى ابوالفضل

تقوى ابوالفضل

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
صفاهانى

صفاهانى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / شبانه

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
درخشانى مهلا

درخشانى مهلا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاضلى محمد

فاضلى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
افرادى

افرادى

مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مومنى شهميرزادى

مومنى شهميرزادى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه سمنان / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خاتمى سيد عليرضا

خاتمى سيد عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
امامى قاديكلاهى

امامى قاديكلاهى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شريعت پناهى

شريعت پناهى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خطيرى كمرودى حسين

خطيرى كمرودى حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صفائيان

صفائيان

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شريعتى پور

شريعتى پور

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سعدالله كيميا

سعدالله كيميا

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
درويشى امرئى

درويشى امرئى

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
صفائيان

صفائيان

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
قباخلو

قباخلو

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بينش بنيامين

بينش بنيامين

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
بختيارى معصومه

بختيارى معصومه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دوست محمدى پرنيان

دوست محمدى پرنيان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ولى مرجان

ولى مرجان

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
قدس

قدس

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
وليخانى اناركى

وليخانى اناركى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قدس الهى محسن

قدس الهى محسن

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ستوده اصل

ستوده اصل

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

علوم کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدى فر

محمدى فر

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهريا سبحان

طاهريا سبحان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابونورى مهدى

ابونورى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كندچى سعيده

كندچى سعيده

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
گلينى

گلينى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ضميرى

ضميرى

مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ضميرى

ضميرى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عبدوس فاطمه

عبدوس فاطمه

حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
طبسى زاده ترشيز

طبسى زاده ترشيز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورباقريان

پورباقريان

علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذاكرى مسعود

ذاكرى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على بابايى فرناز

على بابايى فرناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صوفى آبادى

صوفى آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بنددار

بنددار

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زرگر سيد على

زرگر سيد على

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباسى محمدجواد

عباسى محمدجواد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رياحي

رياحي

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تبيانيان

تبيانيان

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حقيقى

حقيقى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شريفى متين

شريفى متين

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
باقرى پور امير حسين

باقرى پور امير حسين

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمدى على

احمدى على

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
درخشان محمود

درخشان محمود

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ابراهيمى نسب

ابراهيمى نسب

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رهايى

رهايى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بهبهانى

بهبهانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غنيان

غنيان

مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاهوزائى

شاهوزائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهنام

بهنام

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عاليشاهى محمد مهدى

عاليشاهى محمد مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرب

عرب

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جعفريان

جعفريان

مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رادمهر

رادمهر

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تبيانيان

تبيانيان

روانشناسي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرحاج

ميرحاج

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مداح محمد معين

مداح محمد معين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پيوندى

پيوندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جرجانى

جرجانى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روحى على

روحى على

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خيرالدين نرگس

خيرالدين نرگس

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شهروى

شهروى

باستان شناسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عربى

عربى

باستان شناسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سالار

سالار

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قدس

قدس

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
همتيان

همتيان

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خراسانى محمد صادق

خراسانى محمد صادق

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
امين على

امين على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محبوبى فولادى زينب

محبوبى فولادى زينب

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سيستانى

سيستانى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محبوبى فولادى

محبوبى فولادى

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عباسى كرندق

عباسى كرندق

مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حيدريه

حيدريه

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امامى

امامى

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
امامى

امامى

ارتباطتصويري / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
خليلى

خليلى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عزيزالدين

عزيزالدين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شاهورانى

شاهورانى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلمانيان

سلمانيان

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رياضى

رياضى

حقوق / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
افرادى

افرادى

روانشناسي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سعيدى راد

سعيدى راد

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قلى زاده بابائى

قلى زاده بابائى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدويان

مهدويان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دادو

دادو

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سركبيرى

سركبيرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرصتى

فرصتى

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پازيكى محمد حسين

پازيكى محمد حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مصباحى محمد

مصباحى محمد

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كلامى

كلامى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرمند

فرمند

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جمعه

جمعه

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صدوقى

صدوقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضوى سيد محمد

رضوى سيد محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عبدالشاه

عبدالشاه

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كلانترى

كلانترى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هراتيان

هراتيان

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افشاريان سپهر

افشاريان سپهر

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
درويشيان

درويشيان

حسابداري / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صابرى

صابرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طالب بيدختى

طالب بيدختى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ولى

ولى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزيز پور

عزيز پور

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باقرى پور

باقرى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عندليب خواه

عندليب خواه

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتحى حسين

فتحى حسين

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دانشجو شكيبا

دانشجو شكيبا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دوشابچى

دوشابچى

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پارسا

پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

حسابداري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آگاه

آگاه

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بيدقى

بيدقى

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بينائى

بينائى

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كاشفى

كاشفى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زرگر

زرگر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيك بين

نيك بين

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خيرخواهان نگار

خيرخواهان نگار

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خاتمى مبينا السادات

خاتمى مبينا السادات

عکاسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
افسرى زهرا

افسرى زهرا

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عزيزى حميد رضا

عزيزى حميد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كلاهى

كلاهى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فتح تبار فيروز جائى

فتح تبار فيروز جائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى آهوانوئى

رضائى آهوانوئى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زيارى

زيارى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عموزاده

عموزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى زهرا السادات

حسينى زهرا السادات

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جعفرى سرخ دهى محمد مهدى

جعفرى سرخ دهى محمد مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دوست محمدى محمدرضا

دوست محمدى محمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فردوسيان

فردوسيان

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صفاخواه

صفاخواه

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيد عليان

سيد عليان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پيوندى

پيوندى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پارسا

پارسا

علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تجلى

تجلى

مهندسي عمران / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

فيزيک مهندسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آل بويه

آل بويه

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طالبيان بهديس

طالبيان بهديس

مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعدالدين

سعدالدين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صلواتى

صلواتى

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرشتيان

فرشتيان

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دخانيان

دخانيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محقق

محقق

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فدوى

فدوى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بندار

بندار

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حيدريان

حيدريان

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ولى

ولى

مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حامدى استخرسرى

حامدى استخرسرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حيدريه

حيدريه

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احسانى مصطفى

احسانى مصطفى

مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صادقى الهه

صادقى الهه

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طالب صفا

طالب صفا

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مستخدمين حسينى

مستخدمين حسينى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
لطيفى

لطيفى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ملكى نژاد

ملكى نژاد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ادب

ادب

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عزالدين

عزالدين

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نبوى چاشمى

نبوى چاشمى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معمار

معمار

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
روحى

روحى

فيزيک / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مومن آبادى

مومن آبادى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسمعيلى حنانه

اسمعيلى حنانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين فخار

حسين فخار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذوالفقارخانيان

ذوالفقارخانيان

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نوروزيان

نوروزيان

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسفى فولادى

يوسفى فولادى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

اديان وعرفان / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يحيايى

يحيايى

مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يزدانى على

يزدانى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملائيان

ملائيان

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كرامتى

كرامتى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سليمى نيا

سليمى نيا

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زمانى ايمنى

زمانى ايمنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معمار

معمار

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
همتى

همتى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باقرى پور

باقرى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهمنى سنگسرى

بهمنى سنگسرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لواف

لواف

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورحسينى

پورحسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمان پور

زمان پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعدالدين شبنم

سعدالدين شبنم

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پرمون محمد على

پرمون محمد على

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسفنجانى

اسفنجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چهارپاشلو

چهارپاشلو

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نادريان

نادريان

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صوفى آبادى

صوفى آبادى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزادگان

آزادگان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ديانى

ديانى

علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قنديان

قنديان

فيزيک / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زيارى

زيارى

مديريت جهانگردي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نبوى چاشمى سيده ام البنين

نبوى چاشمى سيده ام البنين

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شربتى

شربتى

مديريت بازرگاني / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طالبيان

طالبيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پيرنيا

پيرنيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حداديان

حداديان

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دارابى فرد

دارابى فرد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زين عليان

زين عليان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيج آورى

بيج آورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ارغوانى

ارغوانى

مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهرابى

مهرابى

مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمان دوست

رحمان دوست

فيزيک مهندسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربيان

عربيان

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همتى

همتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهان لتيبارى

جهان لتيبارى

مديريت دولتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميركمالى مباركه

ميركمالى مباركه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاهورانى سيدرضا

شاهورانى سيدرضا

حقوق / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على يارى مينا

على يارى مينا

حقوق / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عموزاده

عموزاده

حسابداري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
على ميرزائى

على ميرزائى

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيك بين

نيك بين

مديريت صنعتي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اخلاقى

اخلاقى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ذاكرى

ذاكرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاجى طاهرى

حاجى طاهرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کومش -سمنان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غرويان حميده

غرويان حميده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريمى فاطمه

كريمى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رفائى

رفائى

روانشناسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلامى

سلامى

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى ملردى

اسدى ملردى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفائيان

صفائيان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهورانى

شاهورانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وفائى نژاد

وفائى نژاد

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پارسا

پارسا

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلالى فيروزكوهى

جلالى فيروزكوهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زرگر

زرگر

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانى فر

رحمانى فر

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جندقيان

جندقيان

علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودزاده زهرا

محمودزاده زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اصيل منش

اصيل منش

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسيابى

اسيابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تجلى

تجلى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيستانى

سيستانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

علوم اقتصادي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارغان

ارغان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفائيان راحله

صفائيان راحله

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جمادى

جمادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رهبر

رهبر

ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
صالحيفر

صالحيفر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمعه اى

جمعه اى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى شيروانى

جعفرى شيروانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شادپور

شادپور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نعيمى

نعيمى

مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طحانان

طحانان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يزدان فرد

يزدان فرد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دانشگر محمد حسين

دانشگر محمد حسين

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علائيان

علائيان

مهندسي صنايع / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زرگر

زرگر

حسابداري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهاب

شهاب

مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حافظى

حافظى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نير

نير

زيست شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
محمودى

محمودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبدوس

عبدوس

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على اكبر خانى

على اكبر خانى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قبادى

قبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اميديان

اميديان

مهندسي معماري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عين على

عين على

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بنائيان سفيد

بنائيان سفيد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مناف پور

مناف پور

زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرخ نژاد امير احمد

فرخ نژاد امير احمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شاهى

شاهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قدس

قدس

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
باصرى

باصرى

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سالاريان پرديس

سالاريان پرديس

ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
شهابى

شهابى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شريعت

شريعت

ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
قدرتى

قدرتى

مهندسي عمران / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شاطرى

شاطرى

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/9/2023 7:12:02 PM
Menu