لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر لردگان

حسينى

حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

9سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
درست

درست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رحيمى ريگى

رحيمى ريگى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دابور

دابور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اميرى ابراهيم محمدى احسان

اميرى ابراهيم محمدى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جليل مصير

جليل مصير

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنى ساطحى

حسنى ساطحى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى سيد محمدى سيد حسين

موسوى سيد محمدى سيد حسين

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صادقى ده چنارى

صادقى ده چنارى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسنى ساطحى زهره

حسنى ساطحى زهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خليلى مقدم

خليلى مقدم

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعيدى ابواسحاقى على

سعيدى ابواسحاقى على

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بويرى منجى روح الله

بويرى منجى روح الله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جليل مصير فرشاد

جليل مصير فرشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رئيسى گوشه

رئيسى گوشه

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خليل طهماسبى

خليل طهماسبى

مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عوض نژاد

عوض نژاد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سوارى حميد

سوارى حميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فتاحى ميلاسى

فتاحى ميلاسى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى مصيرى جليلى سميه

محمدى مصيرى جليلى سميه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
موسوى سردشتى

موسوى سردشتى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خالدى سردشتى صديقه

خالدى سردشتى صديقه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مسعودى محمد

مسعودى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرى ابراهيم محمدى الهام

اميرى ابراهيم محمدى الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابدالى

ابدالى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طهماسبى كرفى

طهماسبى كرفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شيخى سينى

شيخى سينى

مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرى ابراهيم محمدى

اميرى ابراهيم محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدى ميلاسى

احمدى ميلاسى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى بردبرى زهرا

محمدى بردبرى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوروزى مصير

نوروزى مصير

مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جهانى جوان مردى

جهانى جوان مردى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريمى منجرموئى محمد

كريمى منجرموئى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گنجى سلح چينى

گنجى سلح چينى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / مناطق محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى ميلاسى

احمدى ميلاسى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى داريوش

محمدى داريوش

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شمسى خديجه

شمسى خديجه

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رئيسى شيخويسى

رئيسى شيخويسى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى چالبطانى

محمودى چالبطانى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

فيزيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنى ساطحى

حسنى ساطحى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ويسى شش بهره

ويسى شش بهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى چيگونى

محمدى چيگونى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خالدى سردشتى

خالدى سردشتى

مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اميرى ابراهيم محمدى

اميرى ابراهيم محمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيرانى

شيرانى

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرحمند

فرحمند

علوم سياسي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نوروزى مصير

نوروزى مصير

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى ريگى

رحيمى ريگى

علوم قران وحديث / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوى بردبرى

موسوى بردبرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن پور باغ بهزادى

حسن پور باغ بهزادى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
والامنفرد

والامنفرد

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

مهندسي برق / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
والا منفرد

والا منفرد

تاريخ / دانشگاه ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نصيرى سلح چينى

نصيرى سلح چينى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسنى ساطحى

حسنى ساطحى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى ميلاسى

محمدى ميلاسى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادى شاهقريه

مرادى شاهقريه

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسينى كينكى

حسينى كينكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جليلى پيران

جليلى پيران

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحيمى ريگى

رحيمى ريگى

روانشناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فرهمند

فرهمند

مديريت دولتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قنبرى سينى

قنبرى سينى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسين پورآقايى

حسين پورآقايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدى ميلاسى

محمدى ميلاسى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خليل طهماسبى

خليل طهماسبى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جليل پيران

جليل پيران

مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
موسوى سردشتى

موسوى سردشتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:37:37 PM
Menu