در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر در‌گز

كرمى تبريزى پارسا

كرمى تبريزى پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
بهارى مقدم

بهارى مقدم

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شايسته محمد

شايسته محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عيدى زاده مهدى

عيدى زاده مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قربانى مهدى

قربانى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شعبانپور مقدم سجاد

شعبانپور مقدم سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نامور محسن

نامور محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهرپرور مليحه

مهرپرور مليحه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نويدى على

نويدى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ولى زاده

ولى زاده

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهشتى احمدرضا

دهشتى احمدرضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
يزدى فاطمه

يزدى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضاپور قره چشمه

رضاپور قره چشمه

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الهى نيا

الهى نيا

مهندسي ايمني / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شجاع

شجاع

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دليرى ثانى

دليرى ثانى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شعبانپور مقدم

شعبانپور مقدم

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
جعفرى نيا

جعفرى نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گنج بخش

گنج بخش

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حضرت پور

حضرت پور

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ايمانى حسين

ايمانى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قوچانى

قوچانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناظمى مرتضى

ناظمى مرتضى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بنديان

بنديان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جنگى

جنگى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي عمران / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نامداران

نامداران

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وهانى تبادكان

وهانى تبادكان

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صدر

صدر

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابازاده شيلگانى

بابازاده شيلگانى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شجاع پور رقيه

شجاع پور رقيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاه محمدى

شاه محمدى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دقيقيان

دقيقيان

حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سنائى

سنائى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حشمتى فاطمه

حشمتى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طوسى نژاد

طوسى نژاد

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زاهدپور

زاهدپور

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پهلوانى

پهلوانى

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/8/2023 1:17:52 PM
Menu