خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خواف

سميعى رودى آرش

سميعى رودى آرش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
مقيمى امير حسين

مقيمى امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
طاهرى امير رضا

طاهرى امير رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سميعى سيما

سميعى سيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
خطابى رودى سيما

خطابى رودى سيما

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اقتصادى رودى رويا

اقتصادى رودى رويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
باعقيده محمد

باعقيده محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امانتى رودى

امانتى رودى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صنعتى مهدى

صنعتى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آشكار

آشكار

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احرارى احمد

احرارى احمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شربت دار على

شربت دار على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حكيمى سنگانى نيلوفر

حكيمى سنگانى نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
همه چيزفهم

همه چيزفهم

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى جواد

زنگنه ابراهيمى جواد

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاضلى سنگانى

فاضلى سنگانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دادپور مهرداد

دادپور مهرداد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دادپور رودى مهران

دادپور رودى مهران

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
هنرآموز عارف

هنرآموز عارف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مسبوق رودى مهشيد

مسبوق رودى مهشيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
باعقل

باعقل

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى عابدين

زنگنه ابراهيمى عابدين

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
خاموشى رودى

خاموشى رودى

مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وحدتى سقايى مريم

وحدتى سقايى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برنا زهرا

برنا زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
برناى رودى فاطمه

برناى رودى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پردل رودى

پردل رودى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هادى رودى حميدرضا

هادى رودى حميدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
الكتريك فائزه

الكتريك فائزه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
الكتريك

الكتريك

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خداپرست

خداپرست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مجددى مهرآبادى احمدرضا

مجددى مهرآبادى احمدرضا

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تازه رودى

تازه رودى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بخشى فاروق

بخشى فاروق

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرب زوزنى

عرب زوزنى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خدادادى سنگانى

خدادادى سنگانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين زائى محمد

حسين زائى محمد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كافى رودى

كافى رودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهيمى مقدم شيرين

ابراهيمى مقدم شيرين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
طاهريان

طاهريان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گلشن

گلشن

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جاندار رودى

جاندار رودى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اردونى

اردونى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عبدلى منقابى

عبدلى منقابى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مستانه

مستانه

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرب زوزنى معصومه

عرب زوزنى معصومه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عرب زوزنى حسين

عرب زوزنى حسين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
راضى سميرا

راضى سميرا

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طاهرى

طاهرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پاسبانى زوزنى معصومه

پاسبانى زوزنى معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
تجدد خرگردى

تجدد خرگردى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عرب زوزنى هاجر

عرب زوزنى هاجر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شوكتى

شوكتى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خوشگوار عبداله

خوشگوار عبداله

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهيم باى

ابراهيم باى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خاكباز

خاكباز

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بى بضاعت

بى بضاعت

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شناسى

شناسى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شايسته برآبادى مريم

شايسته برآبادى مريم

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عامرى

عامرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايل خانى

ايل خانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عهده دار رودى حديثه

عهده دار رودى حديثه

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايرانى نژاد

ايرانى نژاد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طلايى سميه

طلايى سميه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كبودانى نصرآبادى

كبودانى نصرآبادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جميلى سنگانى هاجر

جميلى سنگانى هاجر

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حقايقى رودى

حقايقى رودى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهلولى

بهلولى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينائى رودى مريم

مينائى رودى مريم

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلالى سنگانى

جلالى سنگانى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شترى سنگانى

شترى سنگانى

حقوق / دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تيمورى بقسانى

تيمورى بقسانى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باادب رودى

باادب رودى

مهندسي علوم دامي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بزرگمنش حديثه

بزرگمنش حديثه

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ايل مهدى

ايل مهدى

زمين شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شعبانى حسن آبادى

شعبانى حسن آبادى

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اصالت

اصالت

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفرنژاد

جعفرنژاد

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قربانى كاريانى

قربانى كاريانى

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عطايى

عطايى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خوشخرام

خوشخرام

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمددوست

محمددوست

اقتصاداسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/31/2023 3:09:47 AM
Menu