تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تربت حيدريه

محسن زاده

محسن زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي-داراي تعهد خدمت در تربت حيدريه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
كاظمى دوغ آبادى على رضا

كاظمى دوغ آبادى على رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مجتهدى

مجتهدى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

7سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
گرگانى سروش

گرگانى سروش

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

8سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
طبسيان

طبسيان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محبى

محبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي-داراي تعهد خدمت در تربت حيدريه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نصر طاهر آبادى محمد جواد

نصر طاهر آبادى محمد جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
على پور زهرا

على پور زهرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
اكراد فرقى

اكراد فرقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عرب يوسف آبادى امير

عرب يوسف آبادى امير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امانى اميررضا

امانى اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بهرامى فاطمه

بهرامى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارعيان ابوالفضل

زارعيان ابوالفضل

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
روان بخش محمد امين

روان بخش محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عمرانى محمد

عمرانى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسينى سيد رسول

حسينى سيد رسول

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برادران شركا رسول

برادران شركا رسول

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مروى بايگى محمدرضا

مروى بايگى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقانى محمد

دهقانى محمد

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شيخى كاريزكى رضا

شيخى كاريزكى رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درستى رضا

درستى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترابى مريم

ترابى مريم

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صداقت خورشانه امير محمد

صداقت خورشانه امير محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباس زاده جعفرآبادى

عباس زاده جعفرآبادى

مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كرمانى زاده فهندرى محدثه

كرمانى زاده فهندرى محدثه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
روستائيان

روستائيان

مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهنام

بهنام

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
كاملى

كاملى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رخشانى

رخشانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شريفى هاشم

شريفى هاشم

مهندسي عمران / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خطيبى بايگى محمدعلى

خطيبى بايگى محمدعلى

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
امينى سيدمحمدحسام

امينى سيدمحمدحسام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يعقوبى زهره

يعقوبى زهره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فيوضى

فيوضى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسودى

اسودى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
آشورى

آشورى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عباسيان

عباسيان

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شيردل بايگى مهتاب

شيردل بايگى مهتاب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرشد خراسانى

مرشد خراسانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عرفانزاده

عرفانزاده

مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دوست محمدى

دوست محمدى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صالحى متين

صالحى متين

حقوق / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عطاردى حميده

عطاردى حميده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يا على

يا على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حلاج نيا

حلاج نيا

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربان نيا وحيده

قربان نيا وحيده

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضوانى فائزه

رضوانى فائزه

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على محمدى سيوكى

على محمدى سيوكى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بختيارى دوم بايگى

بختيارى دوم بايگى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وحدتى اميرحسين

وحدتى اميرحسين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسكندانى

اسكندانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فيض پور نامقى

فيض پور نامقى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيازى نامقى

نيازى نامقى

فلسفه / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقى صعوه حامد

صادقى صعوه حامد

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكرامى

اكرامى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليشاهى

عليشاهى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملوكى

ملوكى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
طالبى رويا

طالبى رويا

صنايع دستي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
محسنى فرزقى

محسنى فرزقى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عباس پور بنهنگى حامد

عباس پور بنهنگى حامد

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضائى بايگى

رضائى بايگى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدى فدردى

احمدى فدردى

مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى قلعه نى

اسدى قلعه نى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امانى

امانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رجبى اول رشتخوار

رجبى اول رشتخوار

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيرانى تربتى

حيرانى تربتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/9/2023 6:23:52 PM
Menu