مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مهريز

زارعزاده

زارعزاده

مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
مينائى

مينائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
يزدى آقامحمودى

يزدى آقامحمودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
يقينى على

يقينى على

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان يزد-محل تحصيل خواجه نصيرالدين طوسي کرمان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
دهقان منگابادى نجمه

دهقان منگابادى نجمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حيدرى سيدمصطفى

حيدرى سيدمصطفى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان يزد

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
غلامى نرگس

غلامى نرگس

علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
موجكار

موجكار

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
پيروى بغدادآباد

پيروى بغدادآباد

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فخرى مصطفى

فخرى مصطفى

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فخرى اميررضا

فخرى اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دهقان چنارى

دهقان چنارى

مهندسي برق / دانشگاه اردکان / شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بيك خورميزى

بيك خورميزى

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسينى سيدمحمود

حسينى سيدمحمود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان زهره

دهقان زهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى روش

حسينى روش

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شفيع محمدصالح

شفيع محمدصالح

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيدرضائى

سيدرضائى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زارع بيدكى مصطفى

زارع بيدكى مصطفى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غفارنژادبيدكى

غفارنژادبيدكى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مينايى

مينايى

علوم اقتصادي / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شيرزاده

شيرزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صمدى زاده

صمدى زاده

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع بيدكى اميرمحمد

زارع بيدكى اميرمحمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابوئى

ابوئى

علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ملامحمدعليان

ملامحمدعليان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابوئى مهريزى اميرمحمد

ابوئى مهريزى اميرمحمد

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقانى زاده رقيه

دهقانى زاده رقيه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيدرضائى

سيدرضائى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احمدى عليرضا

احمدى عليرضا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سادات

سادات

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آشورى مهار لويى

آشورى مهار لويى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفارى

صفارى

تاريخ / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حاجى حسينى فاطمه

حاجى حسينى فاطمه

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هاشمى سيدابوالفضل

هاشمى سيدابوالفضل

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برزگر مروستى محمدرضا

برزگر مروستى محمدرضا

مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليان

عليان

مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فياض

فياض

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طباطبايى ميرك آباد

طباطبايى ميرك آباد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزاده محدثه

ميرزاده محدثه

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابويى مهريزى

ابويى مهريزى

روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى سيد عليرضا

حسينى سيد عليرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرپور نعيمه

جعفرپور نعيمه

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سليمانى ريحانه

سليمانى ريحانه

حقوق / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جسمانى راورى ميلاد

جسمانى راورى ميلاد

مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابوئى

ابوئى

علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پاك نيا

پاك نيا

مديريت مالي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم تربيتي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فلاح مهريزى

فلاح مهريزى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلامى زاده

غلامى زاده

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وطنى

وطنى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيكوكاران

نيكوكاران

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقانيزاده

دهقانيزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى فاطمه

دهقان دهنوى فاطمه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
استاد على اكبرى

استاد على اكبرى

مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابوئى مهريزى

ابوئى مهريزى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دريائى

دريائى

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان منگابادى محمدجواد

دهقان منگابادى محمدجواد

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسن الحسينى

محسن الحسينى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صانعى امير

صانعى امير

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارع زاده

زارع زاده

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

فلسفه / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارع زاده محمد

زارع زاده محمد

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارع زاده محمد مهدى

زارع زاده محمد مهدى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارع خورميزى فاطمه

زارع خورميزى فاطمه

مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعيان

زارعيان

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تقى زاده

تقى زاده

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى هادى

حيدرى هادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
وطنى

وطنى

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سالكى

سالكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيشانى

پيشانى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وكيلى محمدحسين

وكيلى محمدحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعين مرتضى

زارعين مرتضى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زارع زاده

زارع زاده

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارع بيدكى مهدى

زارع بيدكى مهدى

مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طباطبائى فر

طباطبائى فر

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بيك خورميزى

بيك خورميزى

مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارع بيدكى

زارع بيدكى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كماليان

كماليان

حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
استاد على اكبرى محمد مهدى

استاد على اكبرى محمد مهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانيزاده

دهقانيزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محسنى گردكوهى

محسنى گردكوهى

مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زارع خورميزى

زارع خورميزى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دانشور مقدم عليرضا

دانشور مقدم عليرضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زارعزاده

زارعزاده

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 11:29:48 PM
Menu