نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نهاوند

گرايى

گرايى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ملكى عليرضا

ملكى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
يزدانى فريد

يزدانى فريد

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
موميوند محمد

موميوند محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ظفرى

ظفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ساكى

ساكى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رضوى نسترن

رضوى نسترن

حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
يوسف وند

يوسف وند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آبدرى

آبدرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
معنوى فر على

معنوى فر على

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شهبازى محمد

شهبازى محمد

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميربگ

ميربگ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قياسى مجتبى

قياسى مجتبى

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
چگنى سپهر

چگنى سپهر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سيف

سيف

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ملكى مهدى

ملكى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى تبار محمد مهدى

حسينى تبار محمد مهدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سورى رضا

سورى رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سياوشى عرفان

سياوشى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خزائى حسين

خزائى حسين

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كيان طاهرى رضا

كيان طاهرى رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
طاهرى اميررضا

طاهرى اميررضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شهبازى

شهبازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سورى

سورى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ملكى نيا

ملكى نيا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
گل پايگانى

گل پايگانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سيراوند

سيراوند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گل پايگانى حسين

گل پايگانى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوابى

نوابى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
گودرزى نگين

گودرزى نگين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ده پهلوان سبحان

ده پهلوان سبحان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
موسيوند

موسيوند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سورى

سورى

علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قضاوت معصومه

قضاوت معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رجائيان عليرضا

رجائيان عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صحراكارى زهرا

صحراكارى زهرا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيف

سيف

علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رودبارى محمد

رودبارى محمد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلگى مصطفى

سلگى مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زمانيان

زمانيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شفيعى زينب

شفيعى زينب

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

مهندسي شيلات / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيك روش

نيك روش

ترويج واموزش کشاورزي - دانشگاه بوعلي سينا-همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رودبارى

رودبارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
روزبهانى

روزبهانى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سورى

سورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مولوى رضا

مولوى رضا

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حامدى

حامدى

مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زمانيان

زمانيان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دارائى

دارائى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ناظرى

ناظرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ضياء فر

ضياء فر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گرائى

گرائى

مهندسي شيمي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سورى

سورى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آبائى

آبائى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حبيب وند

حبيب وند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شفاعتى

شفاعتى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تنيج

تنيج

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ظفرى

ظفرى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خانميرزائى

خانميرزائى

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدوند

احمدوند

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دلوچى

دلوچى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي برق / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خزايى

خزايى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلگى

سلگى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رودبارى

رودبارى

علوم سياسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ظفرى

ظفرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدپورپيرى

محمدپورپيرى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مالمير

مالمير

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهارى

بهارى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دكامئى

دكامئى

مهندسي برق / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گودرزگيرنده

گودرزگيرنده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عمرائى

عمرائى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صبور

صبور

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
سيفى جمشيدى

سيفى جمشيدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سياه وشى

سياه وشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شجاعيان

شجاعيان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى تبار

حسينى تبار

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جلالوند

جلالوند

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/5/2023 10:46:15 AM
Menu