شهرك مهاجران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر شهرك مهاجران

مختارى

مختارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / مناطق محروم-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مستعلى مجدآبادكهنه

مستعلى مجدآبادكهنه

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / مناطق محروم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي صنايع / دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدمرادى

سيدمرادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيداوى

سعيداوى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيات

بيات

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکيم ناصرخسرو-ساوه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرسميعى

ميرسميعى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ياسى

ياسى

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
6/10/2023 4:56:00 AM
Menu