كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كامياران

حشمتى

حشمتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
ولدى ياسر

ولدى ياسر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ويسى سبحان

ويسى سبحان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شيروانى مژده

شيروانى مژده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ابراهيمى جمال

ابراهيمى جمال

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاتحى ژينو

فاتحى ژينو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آژير

آژير

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى ژينا

حسينى ژينا

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نورى

نورى

مامايي / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تنهايى

تنهايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
چوبتاشانى

چوبتاشانى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك پى

نيك پى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باتمانى فاطمه

باتمانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سورنى

سورنى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كلوچه

كلوچه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گرورانى

گرورانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جواهرى

جواهرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كمانگر پور

كمانگر پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معينى

معينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ورمقانى شقايق

ورمقانى شقايق

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تابعى

تابعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نريمانى راد

نريمانى راد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كهريزى

كهريزى

حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كمانگر

كمانگر

زيست شناسي جانوري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پرويزى نيا

پرويزى نيا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/6/2023 12:36:25 PM
Menu